Ilustrační obrázek

Bedlivě sledovaný Špičkový výzkum v polovině hodnocení

Praha, 28. června 2023 – Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) přináší informace k průběhu hodnocení žádostí podaných do výzvy Špičkový výzkum. Výzva má za cíl umožnit českému výzkumu dosáhnout evropské špičky. Celkem bylo hodnoceno 74 žádostí, přičemž přes formální hodnocení a první fázi věcného hodnocení postoupilo 55 z nich. V tuto chvíli byl již zahájen 2. krok věcného hodnocení u všech postoupivších žádostí. Výsledky lze očekávat na konci třetího kvartálu.

Špičkový výzkum se stal zásadní výzvou OP JAK, které věnuje výzkumná obec obzvláštní pozornost. Cílí totiž na posilování takových výzkumných záměrů, které mají potenciál dosáhnout na evropskou špičku, a to ve všech výzkumných oblastech OECD – FORD. Maximální podpora projektu může dosáhnout až půl miliardy korun, a může tak být skutečně významným stimulem pro zvýšení kvality výzkumu ČR srovnatelné s evropskými špičkami. Nepřímým cílem výzvy je posílení prioritizace na úrovni jednotlivých výzkumných organizací a jejich vzájemná spolupráce namísto dosud často převažující konkurenci.

Výzva byla vyhlášena 14. 7. 2022 a do jejího ukončení 16. 1. 2023 bylo předloženo celkem 75 žádostí. Jedna z nich byla stažena ještě před zahájením hodnocení, posuzováno tedy bylo 74 návrhů. První fází hodnocení byla kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti předložených žádostí. Tou úspěšně prošlo 66 žádostí, tedy 8 bylo kvůli nesplnění některého z kritérií vyřazeno.

Včera byl dokončen první krok věcného hodnocení u všech 66 žádostí. Ten spočíval v posouzení žádosti z vědecko-výzkumného pohledu: dva zahraniční a jeden český expert hodnotili společně potenciál excelence, který má předložená žádost v kontextu celoevropského výzkumu. Minimální bodovou hranici překročilo 55 žádostí, tedy 11 jich bylo vyřazeno (aktuálně probíhají u některých z žádostí úkony podle Správního řádu, počet tedy nemusí být definitivní).

Řídicí orgán OP JAK u každé z 55 žádostí zahájil druhý krok věcného hodnocení (u každé žádosti prakticky ihned po dokončení kroku prvního). Výsledky budou známy co nejdříve – lze očekávat, že se tak stane na konci třetího kvartálu letošního roku.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 82 miliard Kč, přičemž 40 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 25 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt