ilustrační obrázek

1,2 miliardy korun z OP JAK na posilování kapacit pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje

Praha, 24. června 2024 – Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) reaguje na poptávku po zvyšování kapacit pracovníků v řízení výzkumu a vývoje a na potřebu zohlednění nových témat, jako je AI a kybernetická bezpečnost. Projekty realizované ve výzvě Výzkumné prostředí tak napomohou vytvořit mezinárodně konkurenceschopné podmínky a bezpečné prostředí pro excelentní výzkum a vývoj. Celkově je pro výzkumné organizace připraveno 1,2 miliardy korun.

Cílem výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací. Podpořené projekty mohou zavést či aktualizovat jejich strategické nastavení v různých tématech (např. rozvoj lidských zdrojů a genderové rovnosti, řízení, transfer technologií, mezinárodní spolupráce, otevřená věda atd.) a tím přispět ke zlepšení prostředí pro rozvoj kapacit, znalostí a dovedností zapojených pracovníků. Výzva zohledňuje též nová témata, která by měla být reflektována ve strategických dokumentech výzkumných organizací, jako je využití AI ve vědě a výzkumu, kybernetická bezpečnost, obrana proti nelegitimnímu ovlivňování cizí mocí atp. Aktivity výzvy zároveň reagují na ocenění „HR Award“, jeho získání, udržení a rozvoj lidských zdrojů v souladu s principy ocenění.

Výzva navazuje na Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ a na Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027. Oprávněnými žadateli jsou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Pro svůj projekt mohou žadatelé získat až 70 mil. korun.

Žádost o podporu do výzvy Výzkumné prostředí může žadatel předložit od 24. 6. 2024 do 16. 12. 2024 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. K této výzvě je také zřízen informační e-mail vyzkumneprostredi@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 84 miliard Kč, přičemž 41 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 26 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt