Výběrové řízení na hodnotitele P1 OP JAK se zaměřením na psychologii

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na potřebu doplnění Databáze hodnotitelů Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v oblasti uvedené níže vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce o pozici externího hodnotitele OP JAK pro hodnocení žádostí o podporu:

priority 1 Výzkum a vývoj se zaměřením na psychologii

Hlavními tématy priority 1 jsou posílení strategické inteligence a kompetencí pro řízení politiky VaVaI a podpory inovačních ekosystémů na národní a regionální úrovni, posílení internacionalizace a rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací, posílení špičkových výzkumných týmů, posílení spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, posílení aplikovatelnosti výsledků VaVaI a posílení klíčové infrastruktury potřebné pro špičkový výzkum.

Výběrové řízení je vyhlášeno pro uchazeče, kteří splňují minimálně 3 roky aktivní prokazatelné praxe či zkušeností v tematickém oboru

OPJAK_1P_2P_1.14 Psychologie

Podrobný seznam veškerých tematických oborů OP JAK je uveden v dokumentu Strom odborností a oborů OP JAK.

Náplň práce:

 • hodnocení projektů
 • účast na jednáních hodnoticích/přezkumných komisí OP JAK
 • zpracování expertních posudků

Minimální obecné požadavky na hodnotitele:

 • trestní bezúhonnost, svéprávnost
 • znalost českého jazyka minimálně na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (SERR)
 • místo výkonu práce v České republice (tj. odvody pojistného a daní v ČR)
 • vysokoškolské vzdělání alespoň v doktorském studijním programu
 • minimálně 3 roky aktivní prokazatelné praxe či zkušeností v oboru psychologie

Dále požadujeme:

 • platný osobní kvalifikovaný certifikát (více zde)
 • identifikační prostředek pro vzdálené prokazování totožnosti při využívání online služeb (více zde)
 • připojení pro online práci v informačním systému
 • analytické myšlení a schopnost objektivního hodnocení

Výhodou pro přihlášení do výběrového řízení je:

 • zkušenost s hodnocením projektů

Rámcové podmínky:

 • Práce bude vykonávána v rámci uzavřené DPP/DPČ
 • Standardní hodinová sazba je 500,- Kč
 • Průměrná časová dotace je 18 hodin na hodnocení 1 projektu
 • Případné cestovní náhrady budou hrazeny pouze v případě fyzické účasti hodnotitele na hodnoticích/přezkumných komisích (ubytování pouze při 2 a vícedenních jednáních)
 • Cestovní výdaje spojené s absolvováním specifického školení hodnotitelů na výzvu si hradí uchazeč z vlastních prostředků
 • Součástí výběrového řízení bude obecné školení OP JAK
 • Práce bude vykonávána částečně z domova, zároveň se předpokládá prezenční účast na jednáních hodnoticí komise v Praze

Požadované přílohy:

Strukturovaný životopis – musí obsahovat minimálně následující údaje: jméno, příjmení, titul, nejvyšší dosažené vzdělání, úroveň jazykových znalostí a veškerou dosavadní praxi, kontakt na osobu/osoby k prokázání 3 let praxe, informaci o dosavadních zkušenostech s hodnocením projektů (je-li relevantní) a další povinné náležitosti dle vzoru včetně elektronicky podepsaného čestného prohlášení.

Doporučujeme použít vzor strukturovaného životopisu.

Výpis z rejstříku trestů – originál dokumentu vygenerovaný z Portálu občana (Přihlášení – Portál občana (gov.cz), nebo úředně ověřená kopie (originál výpisu z rejstříku trestů konvertovaný z listinné do elektronické podoby (tzv. autorizovaná konverze), tzn., že tento dokument musí obsahovat doložku o vidimaci.

Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – ve formě doložení prostá kopie.

Strom odborností a oborů OP JAK (s vyznačenými odbornostmi) – ve formátu MS Excel. Postup pro výběr odborností je uveden v dokumentu Průvodce registrací externích hodnotitelů do IS KP21+, kap. 3.1.3.1. Odbornosti.

Pro úspěšné podání přihlášky do výběrového řízení je nutné:

Registrovat se do IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/ a následně jeho prostřednictvím vyplnit a podat žádost o status hodnotitele v modulu Hodnotitel IS KP21+ nejpozději do 19. 7. 2024.

Podmínkou úspěšné registrace a přihlášení do IS KP21+ je, aby zájemce disponoval identifikačním prostředkem pro vzdálené prokazování totožnosti při využívání online služeb (https://info.identitaobcana.cz/idp/).

Zájemce musí dále disponovat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Certifikát lze získat u akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p. nebo eIdentity a. s.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že je pro úspěšné provedení registrace nezbytné disponovat identifikačním prostředkem pro vzdálené prokazování totožnosti při využívání online služeb a zaručeným elektronickým podpisem, důrazně doporučujeme zájemcům neponechávat registraci na poslední den výběrového řízení. Na dotazy, připomínky a případné problémy s registrací vznesené po ukončení výběrového řízení nebude brán zřetel.

Při registraci je nutné postupovat zejména dle dokumentu Průvodce registrací externích hodnotitelů do IS KP21+ a dalších dokumentů zveřejněných na webových stránkách OP JAK https://opjak.cz/kariera/.

Kontaktní adresy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává zájemcem poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Pracovní nabídka

Termín pro podání přihlášky

19. 07. 2024