FAQ

Chtěli bychom se zeptat na zpětnou způsobilost výdajů. Nepodali jsme ještě žádost o podporu, nemáme tedy přidělené registrační číslo projektu. Rádi bychom využili zpětné způsobilosti výdajů již od 1. 5. 2022. Jaká jsou pravidla pro označování personálních a účetních dokladů?

Úprava níže uvedené odpovědi je platná pro výzvy 02 a 03 a je v souladu s ustanovením v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 1, kap. 8.2: „jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nemusí přiřazovat (pozn. příjemce) ke konkrétnímu projektu“.

Veškeré pracovněprávní a účetní dokumenty vztahující se k realizaci projektu Pracovněprávní dokumenty vztahující se k personálním šablonám vyhotovené před dnem podání žádosti o podporu a využívající ustanovení o zpětné způsobilosti výdajů musí být označeny jakýmikoli údaji, které jednoznačně identifikují zdroj financování souvisejících výdajů. Doklady a písemnosti mohou být označeny např. názvem operačního programu a číslem výzvy, názvem projektu, číslem a názvem šablony atd.

K pracovněprávním dokumentům (pracovní smlouva, DPČ, DPP) lze uzavřít dodatek v den zahájení realizace projektu (nebo i v pozdějším čase), ve kterém již bude uvedeno registrační číslo projektu. V tomto dodatku bude zaměstnanec informován o zpětném zařazení jeho pracovní pozice do projektu k určitému datu.

K výdajům projektu je příjemce povinen vést účetnictví v souladu s právními předpisy ČR a interními předpisy své organizace. Příjemce dokládá podklady nezbytné pro ověření, že činnosti nebo výstupy, které jsou uvedeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, byly skutečně provedeny. Výdaj vykázaný některým ze zjednodušených způsobů vykazování je považován za doložený stejně jako výdaj prokázaný účetním, daňovým či jiným dokladem.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince