Zveřejnění 3. verze Pravidel pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce, že byla zveřejněna Pravidla pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek (PpZKVZ), verze 3, účinná od 1. 12. 2023.

Při realizaci veřejné zakázky je zadavatel povinen řídit se platnou a účinnou verzí PpZKVZ. Výběrová řízení zahájená podle předchozí verze budou dokončena podle verze účinné v době zahájení daného řízení. Za den zahájení výběrového řízení se považuje den odeslání výzvy k podání nabídek u uzavřené výzvy, nebo uveřejnění oznámení v případě otevřené výzvy.