Změna kofinancování budoucích projektů OP JAK

Vláda schválila v rámci konsolidačního balíčku novelu pravidel spolufinancování evropských fondů, kterou připravilo Ministerstvo financí. Základním principem novely je navýšení podílu kofinancování projektů z vlastních zdrojů příjemců a snížení podílu financovaného ze státního rozpočtu. Tuto oblast evropská legislativa nereguluje a nastavení podmínek je plně v gesci členského státu.

Ministerstvu školství se podařilo pro většinu příjemců OP JAK vyjednat navýšení jen o 5 p. b. a zachování výpočtu pro rata (regionální školství, vysoké školství, výzkum a vývoj). Díky tomu nedojde k nelogické aplikaci formálního sídla instituce pro stanovení míry kofinancování z vlastních zdrojů.

Nová pravidla kofinancování se budou týkat až budoucích projektů podpořených z budoucích výzev (tj. výzvy vypsané po nabytí účinnosti – od 1. listopadu 2023), a to jak z ESF+, tak z ERDF. Nevztahují se na běžící projekty, podané žádosti nebo připravované žádosti do výzev vyhlášených před tímto datem.

Typ příjemce

Minimální podíl příjemce
(týká se projektů z výzev vyhlášených od 1. 11. 2023)
OSS a PO OSS 0 %
školy a školská zařízení (ESF+) 5 %
veřejné VŠ a výzkumné organizace 10 %
veřejně prospěšná činnost 5 %
obce a jejich PO do 3 tis. obyv. 10 %
obce a jejich PO nad 3 tis. obyv. 15 %
kraje a jejich PO 15 %
hl. m. Praha 50 %

 

Výše uvedené změny budou promítnuty do dokumentace OP JAK a konkretizovány v rámci jednotlivých výzev.