Vzory příloh žádosti o podporu k připravované výzvě Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje vzory vybraných čtyř příloh, které budou vyžadovány u žádostí o podporu předkládaných do připravované výzvy Akční plánování v území – MAP. Ostatní vzory příloh budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy.

Stanovisko Regionální stálé konference  
Potvrzení Magistrátu hl. m. Prahy
Souhlas školy se zařazením do MAP OP JAK
Seznam škol v ORP/MČ