Operační program Jan Amos Komenský vyhlásí první výzvy

Praha, 17. května 2022 – V pondělí 16. května se v Praze konalo nulté jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK). I když nový operační program dosud nebyl formálně ze strany Evropské komise (EK) schválen, MŠMT je připraveno vyhlásit výzvy ještě před dokončením schvalovací procedury. Důvodem je především strategický a systémový rozměr prvních výzev.

Náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský ve svém úvodním projevu zdůraznil, že velmi oceňuje, že se MV OP JAK, i když „nultý“ schází a že si všichni stakeholdeři uvědomují, jak je zásadní pro vzdělávání a výzkum v České republice rozjet nové programové období co nejdříve. Vyzdvihl obrovskou vykonanou práci zaměstnanců sekce i angažovanost stakeholderů. „Při tvorbě OP JAK jsme oslovili na různých úrovních přes 200 subjektů. Díky tomu můžu garantovat, že tzv. princip partnerství byl dodržen a že OP JAK představuje za Českou republiku konsensuální strategický dokument.“

Zástupci Evropské komise vyzdvihli aktivní přístup České republiky. Ta je v procesu plánování kohezní politiky na čelním místě mezi členskými státy. OP JAK, pokud schvalovací proces dojde do zdárného konce, bude jedním z prvních věcných operačních programů v ČR i Evropě, kterému dá Evropská komise v novém programovém období zelenou. Formální schválení lze očekávat v červnu.

Aneta Caithamlová, která vedla proces vyjednávání na pracovní úrovni, přítomné členy MV seznámila s procesem přípravy OP JAK po stránce věcné, finanční i procesní. Představila Harmonogram výzev pro rok 2022, jeho strukturu a alokace.

„Z politického i odborného hlediska je absolutně zásadní, aby šablony pro regionální školství byly vyhlášeny tak, aby byla zaručena návaznost personálních pozic. Zároveň byl algoritmus výpočtu stanoven tak, aby v souladu s politikou MŠMT přešel po roce 2025 do národního financování. Výzva proto bude vyhlášena do konce května,“ shrnul náměstek Velčovský „Šablony jsou tříleté, v jedné zálohové platbě a lépe designované, aby ještě více umožnily naplnit potřeby škol,“ vysvětlila ředitelka Caithamlová hlavní rozdíly oproti šablonám z OP VVV.

Výzva Teaming je určená excelentním výzkumným záměrům, kterým se podařilo uspět v prvním kole evropské výzvy programu Horizont. „Do druhého kola postoupily za Českou republiky čtyři záměry, což je bezprecedentní úspěch,“ vyjádřila pochvalu ředitelka Caithamlová. Pokud záměry uspějí také ve druhém kole, budou komplementárně financovány z komunitárních a kohezních zdrojů.

Šablony OP JAK jsou klíčovými výzvami v oblasti regionálního školství. Umožní další implementaci společného vzdělávání, posilování personálních pozic ve školství a rozvoj pedagogických pracovníků, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání a zajištění úspěchu pro každého žáka. Šablony cílí také na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem. Za ně se považují také ukrajinští běženci, kteří mohou být z šablon rovněž podpořeni.

ŘO OP JAK připravuje další sadu výzev ke schválení na dalším Monitorovacím výboru, který se uskuteční 23. června. Další informace o Operačním programu Jan Amos Komenský jsou k dispozici na webových stránkách OPJAK.cz.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
msmt.cz

Facebookový profil:
facebook.com/opjak.msmt