OČIMA PŘÍJEMCE: Inovativní MŠ Špálova zvyšuje počet romských dětí ve školce

Praha, 13. května 2024 – Dnešní rozhovor nás zavede do Ostravy mezi školní asistentky financované z šablon OP JAK, které pomáhají Mateřské škole Špálova spolupracovat s romskou komunitou a zvyšovat počet romských dětí ve školce. Ředitelka Jarmila Karnovská hovoří o důležitosti předškolní výuky pro romské děti a o zvyšování počtu romských dětí ve školce. Zmiňuje také inovativní a atraktivní výuku pro děti rodin z majority, díky které není školka segregována. Díky společným aktivitám pro rodiče a děti dochází k posílení jejich vztahu ke vzdělávání.

MŠ Špálova je trojtřídní mateřská škola a vytváří inkluzivní podmínky. Jakému vzdělávání se věnujete a pozorujete u dětí sociální učení, kdy se navzájem inspirují?

Naše mateřská škola má všechny třídy složením heterogenní, což skýtá ideální podmínky pro přirozené sociální učení. Učení probíhá po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole, mnohdy i deset hodin denně. Pedagogové využívají každou situaci v životě kolektivu k uvědomování si sounáležitosti, což je pro sociální učení velmi důležité. Při našem nastavení je pro nás stěžejní i role pedagoga, asistenta, které chápeme a vnímáme jako někoho, kdo děti učením provází, kdo je s dětmi na vlně partnerství, kdo děti podporuje a dodává jim odvahu.

Zní to skvěle, jste inovativní a jdete s dobou. Inspirujte nás dobrou praxí. Jak funguje školka, která poskytuje kvalitní výuku, spolupráci s rodiči a rozvoj pedagogické práce s dětmi různé jinakosti?

S naším nastavením a filozofií plně souzní program Začít spolu, který staví na konstruktivistickém chápání vzdělávání, na rozmanitosti, respektu potřeb všech účastníků vzdělávání, což jsou děti, rodiče, pedagogové, asistenti, správní zaměstnanci, i lidé, kteří s mateřskou školou jakýmkoli způsobem spolupracují. Vzájemný respekt a úcta vede k pocitu jistoty a bezpečí, nastavuje prostředí, ve kterém je cítit zájem a důležitost jedince. Respektující komunikací dáváme prostor pro důvěru prezentovat své myšlenky, nápady, obavy, potřeby… Myslíme si, že i tímto způsobem chování podporujeme a rozvíjíme vnitřní motivaci dětí i rodičů, vlastně opět budu opakovat, všech v rámci naší školní pospolitosti. Už jsme si zvykli, že různé návštěvy jsou překvapeny samozřejmostí a přirozeností, se kterou rodiče vstupují do prostor třídy, pracují na připravených aktivitách, posedí ve třídě a pozorují své dítě při hře, případně se k němu přidá, nebo si neformálně popovídá s učitelkou nebo asistentkou. Díky tomu máme možnost blíže rozpoznat potřeby jednotlivých rodin a nastavit případnou podporu.

MŠ Špálova byla zapojena do projektů OP VVV. Co se v rámci projektů povedlo?

Jsme taková „projektová škola“ :). Naučili jsme se využívat různých projektů, které mohou posílit a podpořit naše úsilí při vzdělávání dětí, podpoře potřebných a také při posilování rodičovských kompetencí. Projekty OP VVV tomuto plně vyhovují, díky nim jsme již od začátku začali pracovat na podpoře rodin ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Díky zafinancování školního asistenta máme možnost pracovat s rodinami v jejich přirozeném prostředí – my tomu říkáme terén. Prakticky to znamená, že školní asistent, terénní pracovník chodí do místa bydliště, navazuje kontakty s rodinami, má přehled o podmínkách, ve kterých děti žijí. Na základě tohoto monitoringu může nastavit pomoc v podobě dalších podpůrných opatření – například podporu financování stravy, odborné lékaře apod. K práci asistenta také patří sledování pravidelnosti docházky dětí do školy a zjišťování příčin, proč děti nechodí, zda jsou nemocné, zda mají v rodině nějaký závažný problém a opět se snažíme nasměrovat pozornost tam, kde jim bude nabídnuta pomoc, podpora.

Když mám shrnout dopad realizace projektů OP VVV je to především zvýšení pravidelnosti docházky dětí, snížení věku dětí pro nástup do mateřské školy, což oboje má vliv na kvalitu připravenosti dětí na vstup a úspěšnost v základní škole.

Aktuálně realizujete projekt šablon OP JAK s primární podporou školních asistentek. Jaká je náplň práce asistentek ve Vaší školce?

Ano, jak jsem již zmínila, naši asistenti mají i nyní primárně v hledáčku rodiny jako celek, monitoring jejich domácího prostředí, dále osvětu v rámci např. nastavování pravidel při výchově dětí, pravidelnosti v režimu dne, týdne, osvětu ohledně povědomí o důležitosti předškolního vzdělávání pro další stupně vzdělávání, samozřejmě i otázka socializace a práce v rámci socio-emočního učení. Ve třídě jejich role spočívá v podpoře všech dětí podle individuálních potřeb, což znamená úzkou spolupráci s pedagogy ve třídě a vyhodnocování diagnostiky jednotlivých dětí, především v oblastech sebeobsluhy, emočního a sociálního chování. V případě potřeby jsou vypracovány plány rozvoje pro jednotlivé děti a v součinnosti s rodiči se snažíme tyto plány naplňovat.

Díky šablonám OP JAK se daří navyšovat počty romských dětí ve školce. Co napomáhá k navázání důvěry v romské komunitě?

Pro tuto práci jsem hledala asistentku z komunity, podařilo se, a to si myslím, že je ten pravý důvod úspěchu. Rodiče z komunity k ní mají přece jen větší důvěru, protože ať máme sebelepší úmysly, nedůvěra a předsudky ještě stále dost velkou měrou ovlivňují postoje lidí, a to jak v minoritě, tak majoritě. Tím, že se ve třídě pohybuje člověk z komunity, se však mění situace a musím říct, že zaměstnání člověka z komunity má i další význam, motivační. Fakt, že v mateřské škole, v kolektivu majority pracuje již sedm let stejná asistentka, je pro mnohé opravdu motivující a minimálně otázka k zamyšlení, že i toto je velmi reálné a možné. Nemalý vliv na vytvoření bezpečného prostředí pro tuto komunitu je i způsob práce s nimi. Není to nic specifického, já bych to nazvala laskavě důsledný přístup a respektující komunikace.

Jak zajistit, aby byla školka oblíbená také u rodičů majority a nestala se segregovanou?

Ano, toto se může velmi lehce stát. Mám dva úhly pohledu.

1. Pokud budou celorepublikově nastavena pravidla pro práci s minoritními skupinami. Tím nemyslím legislativní, to celkem máme, myslím tím postoje na úrovni osobnostní, to je každého člověka, který s dětmi pracuje, což je proces dlouhodobý a cítím, že společensky kontroverzní, lidé dle mých zkušeností mají rádi rychlé soudy a řešení. V praxi to vypadá takto: aha, ty jsi z té a té komunity, no jo, to je jasné, to bude… a teď tam běží všechny negativní zkušenosti, které kdy ten dotyčný s komunitou měl, neposuzuje se případ od případu, rodina od rodiny, dítě od dítěte. Takže pokud se v rámci tohoto pohledu nebudou přijímat děti rovnoměrně, toto mnohdy opravdu hrozí, protože se tito lidé budou stahovat tam, kde se k nim chovají s úctou a respektem.

2. Nabídnete zájemcům o vzdělávání ve vaší škole takové aktivity, metody a způsoby práce, které jsou atraktivní a takový přístup, aby rodiče měli pocit, že škola dělá vše pro to, aby se dítě vzdělávalo, posouvalo a využívalo celého potenciálu, které je v dítěti schováno. K tomuto účelu využíváme různých metodik, které toto naplňují. Což znamená v prvé řadě program Začít spolu, dále Metodika Dobrý začátek, která se zaměřuje na rozvoj emočních a sociálních dovedností, dále nabízíme program Ekoškola, věnující se environmentální výchově, jsme držitelem titulu, a i nadále plníme v rámci programu různé stupně, které ověřují kvalitu vzdělávání a aktivity v tomto programu. Také se věnujeme zdravému životnímu stylu, jehož součástí je i stravování, kterému věnuje náš úsek školní jídelny velkou pozornost. Oceněním práce je nám bronzový certifikát v rámci programu Skutečně zdravá škola.

Co bylo pro Vás impulzem pro zapojení do šablon OP JAK? Co Vám projekt dal?

Do šablon jsme šli s vědomím, že nám mohou pokrýt spousty věcí, na co v rámci státního rozpočtu nedosáhneme: další pozice do třídy na podporu dětí a rodin, další vzdělávání pedagogů, pomůcky, rozvoj spolupráce s rodinami. To je pro naši práci alfa omega.

Projekt nám umožnil naplňovat naši vizi školy orientované na dítě, jejich potřeby, na vytvoření partnerství s rodiči a společnými silami pracovat na pokládání základu pro další vzdělávání a úspěšnost v životě. Zvýšila se nám pravidelnost v docházce, nastupují nám děti dříve než v posledním povinném ročníku předškolní docházky, což nese svá pozitiva. Získali jsme pověst školky spravedlivé, skvěle se dětem věnující, pro rodiče vstřícná a chápající.

Bylo náročné projekt šablon OP JAK podat a dále ho administrovat?

Víte, podle výše popsaného asi tušíte, že jsme celkem aktivní škola a zvykla jsem si spoustu věcí delegovat. I šablony jsou toho důkazem. Projekt myslí na administraci a umožňuje takového člověka z objemu peněz najmout a řeknu vám, že bych se příště nerozhodla jinak. Dlouhodobě spolupracuji s projektovou manažerkou, které plně důvěřuji, spolupráce plyne bezproblémově a hlavně, mě se uvolnily ruce pro další práci. Razím zásadu, že každý umíme to své, tak proč se trápit a ztrácet čas.

Je ještě něco, co byste ráda dodala?

Vypadá to možná vše příliš idylické. Samozřejmě i my máme chvíle slabosti, možná beznaděje, řešíme i nepříjemné věci, ovšem s vědomím, že i toto je součást života a je jen na nás, jakou cestu si vybereme.

My si vybrali hledání cest k naplnění vizí a vytvoření školy vstřícné, podporující, otevřené všemu, co nás na této cestě posílí.

Neoficiální slogan naší školy je „slovo nejde, neexistuje“!

Děkujeme paní ředitelce Jarmile Karnovské za velmi inspirativní rozhovor nejen o šablonách OP JAK. Přejeme školce mnoho dalších úspěchů při poskytování moderního a rovného přístupu ke vzdělávání a v dalším rozvoji.

Rozhovor byl veden korespondenčně.

FOTO: Archiv projektu

Cílem výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.