Šablony OP JAK se blíží!

Přestože ještě Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) není finálně schválen ze strany Evropské komise, už nyní vrcholí příprava nových výzev šablon, které budou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. V porovnání se šablonami z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) se v nich objeví několik novinek, které umožní lepší zacílení šablon a sníží administrativní zátěž. Podle nastaveného harmonogramu plánuje Řídicí orgán vyhlásit výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I koncem května 2022.

CO PŘINESLY ŠABLONY Z OP VVV?

Cílem projektů šablon z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo poskytnout školám finanční prostředky, díky kterým bylo podpořeno inkluzivní vzdělávání, byla zkvalitněna výuka, pedagogové mohli profesně růst, byly zatraktivněny volnočasové aktivity dětí/žáků a v neposlední řadě byly zkvalitněny vztahy mezi školou, rodiči a komunitou. Žádost o podporu mohly podat všechny mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. V jedné z výzev byly navíc podpořeny i základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby, internáty a domovy mládeže. S každou novou výzvou zájem o zjednodušené projekty rostl. Ze strany Řídicího orgánu se školám dostávalo kontinuální metodické podpory od chvíle vyhlášení první výzvy, a to prostřednictvím workshopů, seminářů a konzultační linky, která je v provozu každý pracovní den a odpovídá na telefonické i emailové dotazy. Celkem jich bylo jen za rok 2021 přes 16 tisíc.

OP VVV podporoval mnoho aktivit (tzv. šablon), v rámci kterých se pedagogové zúčastňovali vzdělávacích akcí v oblasti osobnostně profesního rozvoje a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností. Získané zkušenosti a nabyté vědomosti uplatňovali soustavně při vyučování a tím pozitivně ovlivňovali a zkvalitňovali společné vzdělávání běžných dětí/žáků s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy byly také posíleny personálně o pracovní pozice školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu napomáhaly také volnočasové aktivity, jako jsou čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her aj. Výhodou zjednodušeného projektu je, že si ho škola může koncipovat podle svých požadavků a s ohledem na potřeby dětí a žáků i pedagogického sboru. Šablony byly rozděleny do několika oblastí a jejich nabídka byla natolik rozsáhlá, že vyšla vstříc školám malým i velkým, školám z měst i venkova. Školy měly také možnost vybavit své učebny výpočetní technikou, nakoupit pomůcky, hračky a hry, knihy a odbornou literaturu a další drobné vybavení.

O jaké aktivity byl v OP VVV největší zájem?

V poslední vlně šablon projevil největší počet škol (kromě povinné aktivity Projektový den ve výuce) zájem o personální podporu v podobě školního asistenta, což byla zároveň nejčastěji volená šablona. Kromě toho byl v rámci mateřských škol zájem také o chůvy, základní školy často volily šablony na podporu doučování žáků ohrožených školním neúspěchem či školních klubů.


JAK BUDOU ŠABLONY POKRAČOVAT V OP JAK?

V oblasti regionálního školství je pro Řídicí orgán OP JAK zásadní prioritou nabídnout školám a školským zařízením výzvu na šablony tak, aby bylo možné navázat na šablony z posledních výzev OP VVV.

V současné době stále probíhají vyjednávání podmínek OP JAK s Evropskou komisí, a ačkoliv prozatím nedošlo k finálnímu schválení operačních programů, jsou velmi intenzivně konzultovány základní parametry výzev a nastavení šablon s odbornou veřejností a zainteresovanými partnery, kteří reprezentují příjemce či jiné strategické stakeholdery.

Řídicí orgán velmi intenzivně pracuje na finalizaci všech nastavení, protože šablony budou jednou z prvních výzev OP JAK.

Výraznou a jistě příjemnou změnou v šablonách bude:

  • jednodušší a bohatší výběr tematických zaměření vzdělávacích šablon
  • možnost vzdělávání všech pracovníků školy (nejen pedagogů) v rámci DVPP i neakreditovaných programů
  • výběr inovativních forem výuky a jejich časový rozsah v rámci jedné šablony až v době realizace
  • efektivnější využívání úvazků v personálních šablonách
  • snížení rozsahu dokládaných výstupů jednotlivých šablon

Porovnání šablon OP VVV a OP JAK


ŠABLONY PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I dojde k pilotnímu ověření nového způsobu financování podpůrných pedagogických pozic školního speciálního pedagoga a školního psychologa v základních školách. Tento model tzv. institucionalizace uvedených podpůrných pedagogických pozic byl schválen vedením MŠMT a ve své první fázi do 31. 12. 2024 bude jeho funkčnost ověřována za pomoci prostředků ESF, tj. z OP JAK. Významná část alokace v této výzvě bude věnována právě pozicím školního speciálního pedagoga a školního psychologa v základních školách. Základní školy budou mít stanovenu nejen standardní alokaci na čerpání šablon, ale také (s výjimkou škol dle §16 odst. 9 školského zákona, škol při zdravotnických zařízeních a škol do 19 žáků) samostatnou alokaci na pozice školního speciálního pedagoga/školního psychologa do 31. prosince 2024, a to v závislosti na počtu žáků. Je cílem MŠMT, aby od 1. ledna 2025 přecházelo financování školních speciálních pedagogů a školních psychologů do státního rozpočtu.

Základní školy od 180 žáků budou čerpat šablonu školního speciálního pedagoga a školního psychologa přímo z nabídky šablon, základní školy do 179 žáků mohou využít sdíleného školního speciálního pedagoga a sdíleného školního psychologa prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden. Poradny budou nově oprávněnými žadateli výzvy a základním školám do 179 žáků ve svém kraji nabídnou podporu prostřednictvím těchto dvou sdílených pozic.

Jaké šablony zamýšlí Řídicí orgán nabídnout pro jednotlivé typy škol a školských zařízení?


ŠABLONY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I budou moct střední školy i nadále využívat šablony školního speciálního pedagoga a školního psychologa stejným způsobem jako v II. vlně šablon OP VVV (střední školy nejsou zahrnuty do pilotního ověřování připravované institucionalizace těchto pozic).

Jaké šablony zamýšlí Řídicí orgán nabídnout pro jednotlivé typy škol a školských zařízení?


Podpora žadatelům a příjemcům ze strany Řídicího orgánu

Stejně jako v OP VVV bude fungovat konzultační linka pro šablony OP JAK na mailové adrese dotazyZP@msmt.cz a telefonické lince 234 814 777 (každý pracovní den od 9 do 15 hodin).

Dovolujeme si upozornit, aby se školy obracely na konzultační linku ohledně šablon OP JAK až po vyhlášení výzvy, popř. vyhlášení avíza výzvy. Pracovníci konzultační linky mohou podávat informace až v jejich finálním znění, tj. po vyhlášení výzvy.