PRVNÍ MONITOROVACÍ VÝBOR OP JAK: Rozjezd na plný plyn

Praha, 23. června 2022 – Dva týdny po schválení Operačního programu Jan Amos Komenský se uskutečnilo první zasedání Monitorovacího výboru (MV OP JAK). Na jednání bylo schváleno 11 výzev. Všechny, včetně exkluzivní výzvy zaměřené na špičkový výzkum, budou vyhlášeny do konce letních prázdnin. Prioritou ministerstva je co nejdříve využít kohezní prostředky pro rychlou podporu regionálního školství na straně jedné a pro vysoce odborné a časově náročné hodnocení výzkumných projektů dosahujících evropské špičky. OP JAK ve výzvách z druhé priority nezapomene ani na aktuální témata, např. účinnou integraci ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému.

Náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský, který je předsedou MV, ve svém úvodním projevu zdůraznil vazbu OP JAK na evropskou politiku: „Počátkem července převezme ČR po Francii předsednickou roli v Radě Evropské unie. Pro českou diplomacii to bude náročná, ale jedinečná výzva. ČR získává bezprecedentní šanci nastolovat aktuální témata a moderovat návrhy řešení přijatelné pro všechny členské státy. Zvolili jsme jako zásadní téma digitální well-being ve vzdělávání, sociální solidaritu v mládeži a komplementaritu zdrojů a velké výzkumné infrastruktury pro výzkum. Jsem hrdý na to, že OP JAK už nyní tyto priority reflektuje a je připraven je pilotovat. V mnoha případech se bude jednat skutečně o paradigmatické změny.“

Zástupci Evropské komise vyjádřili ocenění rychlosti a komplexnosti programového dokumentu. OP JAK byl totiž druhý Evropskou komisí schválený věcný operační program. Pochválili také fakt, že OP JAK už ve svém původním textu umožňuje podporu ukrajinským žákům.

Ředitelka Aneta Caithamlová seznámila přítomné s programem zasedání, představila aktualizovaný Harmonogram výzev OP JAK pro letošní rok, zmínila květnové vyhlášené výzvy a avizovala další výzvy. Vyhlášené výzvy už nyní přesáhly 13 miliard korun. Ve dvou výzvách šablon bylo zatím podáno více než 320 projektů za zhruba 330 milionů korun. Ve výzvě Teaming-CZ I byly v rámci prvního kola podány projektové žádosti v hodnotě 2,3 miliardy korun.

MV OP JAK schválil 11 výzev, které budou vyhlášeny v letošním roce. V polovině července bude vyhlášena vůbec největší výzva v oblasti výzkumu a vývoje s názvem Špičkový výzkum s alokací 8 miliard korun. Její příprava byla nesmírně náročná, neboť umožní podporu vyšším jednotkám projektů, které mají ve své excelenci na to, aby dosáhly evropských špiček. Na velmi oblíbené vědecké mobility z OP VVV navázal také OP JAK: ve výzvě MSCA – Fellowships – CZ je připraveno 750 milionů korun a na podporu projektů MSCA COFUND CZ pro postdoktorandy dalších 250 milionů.

Schváleny byly také dvě výzvy pro individuální projekty systémové (IPs), jejichž cílem je holistická a komplexní změna českého vzdělávacího nebo výzkumného ekosystému. V oblasti výzkumu to jsou IPs zaměřená na přechod k Open Science (EOSC), v případě regionálního školství pak na systémovou změnu kurikul a jejich implementaci ve školách nebo tzv. střední článek podpory vzdělávacího systému, který ověří možnosti podpory škol v území, aby se snížila jejich administrativní zátěž.

Příští zasedání MV OP JAK je plánováno na druhou polovinu září 2022. Schválený Programový dokument OP JAK 2021–2027 a aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách OPJAK.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
msmt.cz

Facebookový profil:
facebook.com/opjak.msmt