Ověřování vlastnické struktury v OP JAK v evidenci skutečných majitelů

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s účinností zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. 6. 2021, vznikla právnickým osobám, které jsou evidující osobou podle ustanovení § 2 písm. j) tohoto zákona, povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů.

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce  – obecná část/Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, kap. 5.3, Řídicí orgán OP JAK při kontrole formálních náležitostí žádosti o podporu ověřuje údaje o skutečném majiteli žadatele/partnera s finančním příspěvkem zobrazením úplného výpisu v evidenci skutečných majitelů, a to na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

V případě, že je při kontrole formálních náležitostí žádosti o podporu zjištěn stav, kdy požadované údaje o skutečném majiteli žadatele/partnera s finančním příspěvkem v evidenci nejsou zapsány, přestože se na danou právnickou osobu vztahuje povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů, bude žadatel vyzván k doložení požadovaných údajů, resp. úplného výpisu z evidence skutečných majitelů v rámci odstranění vad žádosti o podporu.

Více informací k evidenci skutečných majitelů je k dispozici na webové stránce: esm.justice.cz.