Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Hlavním cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Žadatelé budou moci v OP JAK čerpat přibližně 90 miliard korun.

Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021 – 2027 a zkušenosti z předchozích operačních programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V případě hraničních oblastí a možných synergií vede MŠMT diskusi se všemi relevantními ministerstvy (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj). Základním východiskem pro vyjednávání je nastavení hraničních oblastí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem podpory výzkumu a vývoje musí být rozvoj špičkových kapacit (jak v oblasti infrastrukturní, tak zejména v oblasti lidských zdrojů včetně zvýšení schopnosti lépe využít potenciál kvalifikovaných žen), prohlubování znalostního potenciálu, kterým subjekty v ČR disponují, soustředění se na aktuální a budoucí celospolečenské výzvy a schopnost vybudování základny pro budoucí aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi, které slouží bez rozdílu všem. Jedině tak může česká ekonomika dlouhodobě konkurovat vyspělým zemím.

Cílem vzdělávání v následující dekádě musí být jedinec vybavený znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti.

Aktuální verze návrhu Programového dokumentu OP JAK je k dispozici v sekci Dokumenty.