OP JAK podpoří půl miliardou zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů!

Praha, 27. června 2023 – Předpokladem kvalitního vzdělávání ve školách je v první řadě kvalitní teoretická i praktická příprava budoucích učitelů. Dnes vyhlašovaná výzva OP JAK je zaměřena právě na rozvoj kompetencí studentů připravujících se na pedagogická povolání, podporu akademiků a pedagogů, kteří je vzdělávají, ale také na podporu síťování a spolupráce mezi univerzitami a školami.

Výzva „Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek“ nese svůj hlavní cíl už ve svém názvu a jejími koncovými příjemci budou tedy jak studenti vysokých škol – budoucí učitelé, tak akademičtí a pedagogičtí pracovníci, kteří se podílejí na jejich přípravě – učitelé učitelů. Díky evropským fondům tak dojde nejenom k proměně přípravy právě studujících, ale také celkového pojetí vysokoškolského učitelského vzdělávání. Podmínky výzvy umožní veřejným vysokým školám, které budoucí učitele vzdělávají, čerpat prostředky například na práci fakult se společným kompetenčním rámcem absolventa učitelství, inovace studijních programů učitelství nebo vzdělávacích programů pro provázející učitele, realizaci stáží v zahraničí, na prevenci studijní neúspěšnosti a v neposlední řadě na vzájemnou spolupráci a síťování.

„Přenos příkladů dobré praxe nejen mezi pedagogickými fakultami, ale obecně fakultami vzdělávajícími učitele je krok, který posílí jak efektivitu, tak kvalitu projektů, a proto i následně absolventů učitelských studijních programů,“ doplnil vrchní ředitel Velčovský.

Aktivity definované výzvou rozvíjejí a pomáhají implementovat Reformu přípravy učitelů a učitelek v ČR. Ta zavedla celou řadu systémových změn přípravy učitelů, které se ponesou v duchu sdílené vize, s důrazem na podporu maximálního rozvoje potenciálu dětí/žáků, inspirované zahraniční zkušeností, a to v souladu s principy rovného přístupu ke vzdělávání. Potřeba takového zacílení vychází nejenom ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, ale i z evaluačních zpráv projektů realizovaných již v OP VVV.

Žádost o podporu do výzvy Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek může žadatel předložit od 12. 7. 2023 – 31. 1. 2024 do 14:00:00 hodin (nebo do vyčerpání alokace) v aplikaci IS KP21+ s tím, že první uzávěrka bude 31. 8. 2023, další uzávěrky pak vždy poslední den každého následujícího kalendářního měsíce až do 30. 11. 2023. Od 1. 12. 2023 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu, tedy do 31. 1. 2024.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy, kde jsou k dispozici přehledné letáky i plné texty výzev. K této výzvě je také zřízen informační e-mail podporaU_opjak@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 82 miliard Kč, přičemž 40 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 25 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt