OČIMA ŽADATELE: Střední článek podpory je pomocnou rukou všem školám v republice!

Praha, 2. listopadu 2023 – Dnešní rozhovor se týká škol napříč celou Českou republikou. Řeč je o dlouho očekávaném systémovém projektu Střední článek podpory, jehož cílem je uvolnit ruce ředitelům škol, zprostředkovat jim informace a ukázat lidskou tvář ministerstva. O zrodu projektu i jeho implementaci si povídáme s ředitelkou Ing. Janou Šmíd Winterovou, MPA.

Paní ředitelko, podílela jste se už na vlastní přípravě projektu Střední článek podpory, jehož dotace dosahuje necelých 890 milionů? Od července projekt řídíte a realizujete – můžete nám, prosím, nastínit motivaci pro jeho vznik, proč je vlastně potřeba?

Osobně jsem se na přípravě projektového záměru nepodílela. Měla jsem možnost přidat se do týmu Středního článku podpory několik měsíců před jeho ostrým startem a pomoci tak s přípravou projektových a finančních záležitostí.

Hlavní motivací pro vznik projektu byla absence systémově garantované metodické podpory pro vedení škol a zřizovatele. Nedostatečná informovanost vedení škol v oblasti školské legislativy, pracovně právních záležitostí, ekonomiky, managementu a dalších nepedagogických činností souvisejících s ředitelskou profesí.

Ředitelé škol mají vysokou míru odpovědnosti, z toho plyne vysoké zatížení s administrativně právními záležitostmi, což snižuje čas, který by měli ředitelé věnovat pedagogickému vedení školy.

Cílem Středního článku podpory je tak pomoci ředitelům a zřizovatelům škol v tom, v čem víme, že to skutečně potřebují a tam, kde to potřebují. Ve své ředitelně, ve své kanceláři.

Před vlastní realizací projektu proběhla pilotáž ve dvou regionech. Co pilotní provoz přinesl a jak vám pomohl při nastavování celorepublikové podpory?

Pilotáž ukázala, že zvolený model Středního článku podpory je vhodný a funkční. Proto na je na něm projekt postaven a dále ho rozvíjí. Ze dvou okresů se tak síť středních článků rozšíří do všech krajů v České republice.

91 % ředitelů škol z pilotovaných okresů považují Střední článek za efektivní instituci. 90 % potvrdilo, že se jedná o jedinečný typ podpory. A 89 % uvedlo, že jim Střední článek pomáhá ušetřit čas.

Tím se dostáváme k vlastnímu projektu Střední článek podpory. Co je jeho cílem, jaké bude mít složení, dosah, náplň a komu je určen?

Cílem projektu je nastavení systému komunikace a metodické podpory pro vedení škol v oblasti řízení organizace a vedení lidí a pro zřizovatele při plnění zřizovatelské role vůči školám. Projekt stojí především na individualizované metodické podpoře, tedy takové podpoře, která bude odpovídat potřebám konkrétního ředitele či zřizovatele. Tomu napomohou krajské týmy středního článku. Pod vedením krajského koordinátora bude zajišťována metodická podpora, ať už individuální, skupinová, po telefonu či e-mailu díky týmu regionálních metodiků.

V jaké fázi realizace se nyní nacházíte – jsou regionální i centrální tým už kompletní? Co vás v nejbližší době čeká? Máte už nějakou zpětnou vazbu od škol a z regionů?

Máme za sebou 4 měsíce realizace. V tuto chvíli máme týmy v 7 krajích a na centrále (Praha). Týmy ještě nejsou kompletní, neustále je rozšiřujeme a budeme rozšiřovat i po celý následující rok. Všechny nové kolegy musíme na práci v terénu dobře připravit.

Se školami jsme v kontaktu díky pilotáži od samého začátku projektu. Za první tři měsíce projektu, do kterých vstoupily i dva měsíce prázdnin, jsme na centrále odpověděli na více jak 450 e-mailů a vyřídili téměř 400 telefonických dotazů. V regionech pak bylo uskutečněno 130 konzultací přímo v ředitelnách či kancelářích zřizovatelů.

Zpětnou vazbu tedy máme, a to ve smyslu toho, co školy a zřizovatelé potřebují metodicky dovysvětlit. A to je to, na čem právě pracujeme.

Aktuálním tématem ve středním článku jsou ale platformy spolupráce, které zřizujeme postupně ve všech krajích. Tyto platformy jsou nástrojem pro spolupráci se všemi aktéry ve vzdělávání na území kraje, se kterými vstupujeme do oboustranné diskuse. Během listopadu a prosince uskutečníme 9 setkání a jsme velmi zvědaví, co nového nám přinesou a jak ovlivní další práci v území.

Ještě bychom mohly zmínit praktické informace. Střední článek podpory je určen všem školám – kam se tedy mohou obrátit, koho kontaktovat? Kde mohou nejenom ředitelé, ale i zřizovatelé škol nalézt další informace?

Každý ředitel/zástupce školy i jejich zřizovatel se může obrátit na centrální metodickou linku 234 811 246 nebo e-mail: stredniclanek@msmt.cz. V případě, že už je v jeho kraji k dispozici tým našich regionálních pracovníků, dozví se škola i zřizovatel potřebné kontakty přímo od nás.

Všem školám i zřizovatelům doporučuji sledovat naši facebookovou stránku Střední článek MŠMT a metodický portál edu.cz, kde jsou uveřejňovány veškeré potřebné informace.

Ráda bych také zmínila infoservisy, které zveřejňujeme každé první pondělí v měsíci. Jedná se o půlhodinová videa se shrnutím těch nejdůležitějších informací z regionálního školství. K přehrání jsou jak jinak než na edu.cz.

 Paní ředitelko je ještě něco, co byste ráda dodala a v rozhovoru to nezaznělo?

Snad jen, že se s týmem Středního článku podpory budeme snažit a dělat vše pro kvalitní naplnění cílů projektu. Věřím, že nás naše dosavadní nadšení jen tak neopustí a bude to na naší práci vidět.

Střední článek podpory má usnadnit školám, resp. ředitelům jejich porozumění toho, co je od nich ze strany ministerstva a státu požadováno a poskytnout tolik potřebnou systémovou podporu. Tím se jim uvolní ruce k další práci, budou se moci více věnovat dětem a pracovníkům a zvyšovat kvalitu vzdělávání i škol samotných. Na bedrech Středního článku podpory tak leží nelehký a náročný úkol, ale proces nastavování a realizace projektu spolu s nadšením a tvrdou prací paní ředitelky i členů jednotlivých týmů mu předurčují úspěšný start. Přejeme projektu a všem dotčeným aktérům hladký průběh realizace a naplnění jejich vize zlepšení úrovně českých škol.

Rozhovor byl veden korespondenčně.

OČIMA ŽADATELE: Střední článek podpory je pomocnou rukou všem školám v republice! OČIMA ŽADATELE: Střední článek podpory je pomocnou rukou všem školám v republice! OČIMA ŽADATELE: Střední článek podpory je pomocnou rukou všem školám v republice!

FOTO: Archiv projektu

 

Cílem výzvy č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání je podpořit kvalitní vzdělávání prostřednictvím pozitivních změn v cílech, obsahu, metodách, formách a hodnocení ve vzdělávání a poskytováním systémové a centrálně koordinované podpory školám a zřizovatelům škol v oblasti řízení organizace, leadershipu a řízení pedagogického procesu. Školy budou podpořeny v práci s kurikulem a při zavádění inovativních metod a způsobů hodnocení do vzdělávání. Podpora bude poskytnuta vedení škol prostřednictvím středních článků podpory, školním pedagogickým týmům v rámci webinářů i formou konkrétní metodické podpory přímo ve školách a dále pedagogickým pracovníkům napříč školami v rámci metodických kabinetů. Kvalita a efektivita vzdělávání bude také podpořena systematickým monitorováním a analýzou dat vzdělávací soustavy s cílem předcházet nerovnostem ve vzdělávání a podpořit rozvoj kompetencí dětí, žáků a studentů pro jejich úspěšný osobní i profesní život.