OČIMA ŽADATELE: Náš první projekt v šablonách OP JAK!

Praha, 8. prosince 2022 – Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, Příbram, podala v rámci OP JAK svou první žádost o podporu ve výzvě šablon. Jaké vybrané šablony bude škola z projektu s dotací více než 2,2 miliony korun financovat a proč zvolili právě ty? O tom si popovídáme s iniciátorkou žádosti a sociální pedagožkou Bc. Nicolou Blábolilovou, DiS., která na škole působí jako sociální pedagožka a zároveň je spoluzakladatelkou a členkou Výkonné rady Asociace sociálních pedagogů.

ZŠ Dobříš si úspěšně podala projektovou žádost „Rozšíření specializované podpory pro žáky a pedagogy“ ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I. Prozraďte nám, prosím, jaké podporované aktivity jste si zvolili a proč právě ty?

Vnímám ze své pozice velikou potřebu zapojení sociálních pedagogů do škol jako součást školního poradenského pracoviště. Když jsem tedy zjistila, že budou v květnu (2022) otevřeny Výzvy pro podání žádosti o podporu (Šablony I pro ZŠ a MŠ), kde se mohlo žádat právě i o tuto pozici, byla to pro mne vidina veliké efektivity a přínosu pro naši školu. Chtěla jsem pro naši školu sociálního pedagoga, nejen z důvodu enormního nárůstu žáků ohrožených sociálním vyloučením, školní neúspěšností či dalšími patologiemi, ale i z důvodu vytvoření propojení mezi školou a rodinami, dalšími institucemi, což je veliká pomoc jak pro třídní učitele a vedení školy, tak i pro ty organizace samotné. Naše škola se rozhodla využít také možnost podpory školního asistenta, který je pro školu, žáky i vyučující veliká pomoc.

S realizací jste začali s počátkem tohoto školního roku. Má práce školního asistenta a sociálního pedagoga již teď nějaké znatelné výsledky? V čem spočívá jejich hlavní činnost?

Školní asistent je pomocí jak pro vyučujícího, tak i pro děti v dané třídě, ale i pro celou školu. Pracuje se žáky ohroženými školní neúspěšností, zaměřuje se na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhá s pomůckami, domlouvá se s vyučujícím, co je zrovna potřeba a společně tak vytváří ve třídě takovou atmosféru a způsob práce, který je ku prospěchu všem dětem, nejen těm se SVP. Řekla bych, že znatelné výsledky byly ve třídě, kde nám působí právě školní asistent, téměř okamžité.

Sociální pedagog má oproti tomu nesmírně širokou náplň práce – je součástí školního poradenského pracoviště. Úzce spolupracuje s metodikem prevence na preventivních programech, které pomáhají odhalit možné patologie a problémy ve třídě. Dále vyhledává a zaměřuje se na děti ohrožené školním neúspěchem, a ty, u kterých je ohroženo duševní zdraví. Dále funguje jako mediátor mezi pedagogy, mezi dětmi. Spolupracuje s dětmi ze sociálně slabších rodin, s dětmi, u kterých jsou znaky rizikového chování, od záškoláctví, přes násilné chování, návykové látky, ale i s jejich rodinami. Vlastně se snaží o to, aby měli žáci škole vhodné domácí prostředí, které se bude příznivě promítat do školní úspěšnosti a naopak. Největší výhodou je pak ono propojení školy s „venkem“. Znatelné výsledky přicházejí každý den, sama jsem mile překvapená, v jaké míře se již teď na mě vyučující i děti obrací s prosbou o pomoc, o vyslechnutí, o poskytnutí krizové intervence či sociální terapie nebo poradenství a s jakou důvěrou a otevřeností k tomuto přistupují. Mám pocit, že má pozice je vnímána smysluplně a přijímána kladně taktéž pedagogickým sborem i vedením školy.

Projekt je koncipován na tři roky. Čeho byste rádi za tu dobu dosáhli, resp. jaký máte cíl ohledně obou zmíněných pozic v tomto časovém horizontu?

Školního asistenta máme na dobu 32 měsíců, sociálního pedagoga na dobu 36 měsíců. Chtěli jsme obě pozice na co nejdelší možnou dobu, jsme veliká škola o počtu necelých 700 žáků, avšak bylo potřeba rozdělit délku trvání úměrně k výši úvazku a dotace. Cílem pozice školního asistenta je podpora žáků s SVP, podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. A o cílech sociálního pedagoga jsem hovořila výše, zkrátka je to pomoc pro celou školu, protože sociální pedagog neučí, tedy má čas pro hloubkovou práci s dětmi a rodinami tak, aby ve výsledku zlepšil úspěšnost dětí i jejich duševní zdraví, případně je navázal na další odborníky, jako jsou třeba adiktologové, sociální pracovníci různých organizací atp.

Jak vnímáte náročnost procesu podání zjednodušeného projektu v rámci OP JAK? Pomohl Vám s ním někdo? A co byste doporučila dalším žadatelům, kteří třeba ještě nemají s podáním žádosti zkušenost?

Naše škola již v minulosti využila prostředky pro různé aktivity z OP VVV, ale personální podporu čerpáme poprvé. Žádost jsem zpracovávala já osobně, posléze mi pomáhala i naše zástupkyně pro první stupeň. Před finálním podáním nám ji ještě připomínkovala MAS Brdy-Vltava.

Zájemcům, kteří si ještě nepodali žádost, bych vzkázala, že nejnáročnější na tom je zorientovat se v textech potřebných příruček a pravidel pro žadatele – když si k tomu však otevřou iskp21.mssf.cz, najednou veškerý text dává smysl a podání žádosti není vůbec náročný proces, pokud škola ví, co chce. Hodně nám pomohly také webináře pro žadatele, kde jsme si ujasnili např. produktivní hodiny a jejich vykazování.

 Je ještě něco, co byste ráda dodala? Ať už k procesu podání žádosti a administrace projektu či k problematice, kterého se projekt týká?

Shledávám možnost podání takovéto žádosti jako veliký benefit pro všechny školy. Problematická mi však připadá nárokovost, která se odvíjí od počtu žáků školy. Kdyby byl sociální pedagog součástí legislativy, nemuseli bychom žádat MŠMT a EU o finance, nemuseli bychom vykazovat, resp. dokazovat jeho náročnou pracovní náplň, jako tomu je u školních asistentů. Věřím však, že se toto podaří změnit, protože sociální práce ve škole má své nepopiratelné místo, které vyučující ze své odbornosti a také časově nemohou tak intenzivně zastat. Stejně tak je i školní asistent pro školu nesmírným přínosem.

Jsme velmi rádi, že se další škola stala příjemcem evropských dotací ve vzdělávání prostřednictvím OP JAK. Děkujeme Bc. Nicole Blábolilové, DiS za rozhovor i nadšení, se kterým se problematice sociální pedagogiky věnuje a doufáme, že se brzo shledáme u ukázky dalších pozitivních dopadů šablon. Poděkování patří také řediteli školy za vstřícnost a umožnění tohoto rozhovoru.

Rozhovor byl veden korespondenčně.

Učebna robotiky Příprava směsí v hodině chemie