OČIMA ŽADATELE: Díky OP JAK může Gymnázium Petra Bezruče posílit podporu žáků, pedagogů i ostatních zaměstnanců

Praha, 12. června 2023 – Dnes Vám přinášíme další příběh úspěšného žadatele a příjemce šablon – a to Gymnázia Petra Bezruče z Frýdku-Místku. I zde realizovali šablony již z OP VVV a nový projekt v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I je v plném proudu. O zkušenostech s financováním z evropských fondů pohovoříme s ředitelem gymnázia Mgr. Radovanem Gaurou.

Projekt Vaší školy momentálně financovaný z OP JAK nese příznačný název Šablony III. Povězte nám, prosím něco o předešlých dvou projektech financovaných z OP VVV.

Předešlý projekt Šablony II byl zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT dovednosti učitelů.

Cílem projektu byl rozvoj vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemové výuky a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Doučování značně pomohlo upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořila zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk.

Stávající projekt je realizován od září loňského roku a realizujete v něm tři aktivity šablon. Můžete nám je stručně popsat a shrnout, jaké aktivity již proběhly?

V nově otevřeném projektu Šablony III se opět primárně zaměřujeme na vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, abychom mohli opětovně posílit a rozšířit znalosti a dovednosti pedagogů díky pestré nabídce nabízených seminářů a webinářů. Aktivity podpoří vzdělávání a rozvoj pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů v rozsahu 8hodinových ucelených bloků. Během tohoto školního roku 2022/2023 se naši pedagogové zúčastnili již 36 vzdělávacích akcí, a to napříč humanitními i přírodovědnými obory včetně ICT, zaměřených na rozvoj dovedností, kompetencí a moderních efektivních vyučovacích metod.

Nově jsme zavedli podporu inovativního vzdělávání žáků, kde jsme poprvé mohli začlenit program DofE, Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu, což je mezinárodní program, který motivuje k osobnímu rozvoji všechny mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Díky této možnosti se dnes 52 žáků gymnázia aktivně zapojuje do dobrovolnictví, rozvíjí své dovednosti a sportovní rozvoj. Třetím pilířem Šablon III je možnost zapojení školního psychologa k poskytnutí poradenských služeb, jak pro žáky, tak i pedagogy a rodiče. 

Co Vás tedy ještě v projektu čeká, jaké máte nejbližší naplánované akce? 

V nejbližší době nás čeká plošné proškolení všech pedagogů v oblasti kritického myšlení a rozvíjení čtenářské gramotnosti, dále pak ICT semináře a seminář podporující aktivizující výuku a didaktická strategie vedenou známým lektorem a učitelem Robertem Čapkem. V rámci inovativního vzdělávání se účastníci programu DofE, žáci našeho gymnázia, budou moci postupně zúčastňovat expedicí do Beskyd a okolí vedených našimi zkušenými pedagogy, kteří jsou proškoleni a aktivně se zapojují do programu.

Délka projektu je umožněna až na tři roky, a i Váš projekt Šablony III končí v létě 2025. Jak posuzujete změny šablon v OP JAK oproti OP VVV, tedy například právě možnost tříleté doby realizace nebo zjednodušené vykazování?

Tříletá doba je určitě moc fajn. První zpráva o realizaci nás čeká v příštích dnech, tak věřím, že vše bude fungovat tak skvěle, jak je popsáno v souvisejících dokumentech.

Se zkušeností, kterou již se šablonami máte, co považujete za největší přínos Vaší škole? V čem vidíte hlavní hodnotu možnosti tohoto financování z evropských fondů z Vaší pozice?

Velkým přínosem spatřuji možnost poskytnout další vzdělávání nejen pedagogům, ale také ostatním pracovníkům školy. Za pomocí projektu Šablony III jsme mohli realizovat například kvalifikační svářečský kurz pro pana školníka.

Je ještě něco, co byste rád k rozhovoru dodal?

Osobně spatřuji hlavní benefit ušetření vlastních finančních zdrojů školy a možnost realizovat další projekty školy. Čerpání financí z projektů EU dává širokospektrální možnost poskytnout i finančně dražší školení, semináře, konference a workshopy, které bychom za běžného provozu mohli jen stěží nabídnout. Zapojení pracovníků do projektů EU a využití moderních aktivit pomůže učitelům zdokonalovat své dovednosti a znalosti, což se pak příznivě jistě projeví ve vztahu mezi učitelem a žákem a zlepší i klima ve třídě.

Děkujeme panu řediteli za rozhovor, přejeme Gymnáziu Petra Bezruče hladký průběh realizace projektu i úspěch v jeho dalších aktivitách. Jsme velmi hrdí na každého žadatele a příjemce, který využívá možnosti financování z evropských fondů k dalšímu posunu vzdělávání v principech inovativního, moderního a otevřeného školství.

Rozhovor byl veden korespondenčně.

Budova gymnázia Aktivita programu DofE Návštěva pana prezidenta v březnu 2023

Budova gymnázia                                                Aktivita programu DofE                                        Návštěva pana prezidenta v březnu 2023                                      

FOTO: Archiv Gymnázia Petra Bezruče

Cílem výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.