Obrázek

Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa

Informace je určená žadatelům, kteří podali návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage s uzávěrkou prvního kola dne 5. 10. 2021.

Vzhledem k souladu aktivit „Teaming for excellence“ s cíli Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) předpokládá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako Řídicí orgán OP JAK, že po schválení OP JAK Evropskou komisí budou s největší pravděpodobností prostředky na komplementární financování investičních výdajů úspěšných projektů zajištěny v tomto programu. Financování by mělo proběhnout formou samostatné výzvy OP JAK v prioritě 1 zaměřené na rozvoj výzkumu a vývoje. Financování by mělo být určeno pro podporu projektů českých žadatelů, které budou úspěšné v obou kolech hodnocení výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage Evropské komise a získají v ní financování. Indikativní předpokládaná alokace výzvy OP JAK je 1 mld. Kč.

Předběžné rámcové podmínky výzvy OP JAK:

  • Oprávněný žadatel: česká výzkumná organizace, jejíž projekt bude úspěšný v obou kolech hodnocení výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage a která v ní získá financování Evropské komise;
  • Předpokládaná maximální alokace na projekt: 700 mil. Kč;
  • Předpokládaná délka realizace projektu: maximálně 6 let;
  • Nutnost souladu projektu s alespoň jednou doménou specializace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021 – 2027 (Národní RIS3 strategie) a s alespoň jedním z uvedených VaVaI témat, která vymezují zaměření dané domény. Domény specializace a jejich vymezení jsou uvedeny v Příloze č. 1 Národní RIS3 strategie¹. Řídicí orgán OP JAK upozorňuje, že Příloha 1 Národní RIS3 strategie prochází aktualizací (ve specifikaci témat VaVaI, nikoliv v doménách specializace). Na základě informací Ministerstva průmyslu a obchodu, gestora Národní RIS3 strategie, se předpokládá, že aktualizovaná verze Přílohy 1 bude zveřejněna na jaře 2022 – ta bude následně závazná pro žadatele o podporu ve výzvách OP JAK;
  • Veřejná podpora: možnost výběru ze dvou variant – i) mimo veřejnou podporu, ii) v souladu s GBER (v aktuální verzi v době vyhlášení výzvy OP JAK);
  • Vyloučená aktivita: stavba nového výzkumného centra (kdekoliv na území ČR).

Žadatelé, kteří uspějí v prvním kole hodnocení Evropské komise, budou moci předložit komplementární projekt do relevantní výzvy OP JAK. Projekty budou muset splňovat příslušné podmínky výzvy a na ni navazující dokumentace, včetně Pravidel spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027².

Pokud projekt splní všechny podmínky dané výzvy a úspěšně projde hodnocením, bude žadateli vydán Letter of Commitment, jež je nezbytnou přílohou pro podání plné žádosti do druhého kola výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage.

Model procesu schvalování a kritéria hodnocení výzvy OP JAK budou rozpracovány při přípravě výzvy a schváleny Monitorovacím výborem OP JAK. Způsob hodnocení výzvy OP JAK bude reflektovat pravidla Fondů EU i způsob hodnocení výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage z Horizontu Evropa.

MŠMT upozorňuje, že vyhlášení a obsah a podmínky výzvy bude záviset na finální podobě OP JAK po jeho schválení Evropskou komisí, jež se předpokládá v první polovině 2022.

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu TeamingOPJAK@msmt.cz.


¹Domény specializace a jejich vymezení jsou uvedeny v Příloze č. 1 Národní RIS3 strategie, jedná se o témata uvedená v oranžových, modrých a zelených tabulkách: „Výzkumná témata v KETs s potenciálem pro uplatnění v aplikačních odvětvích; VaVaI témata v aplikačních odvětvích…; Výzkumná témata v oblasti společensko-vědního výzkumu“. Aktuální znění k dispozici ZDE.

²V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12. dubna 2021 č. 354, dostupné na webových stránkách Ministerstva financí ZDE.