Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – duben 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.

Otázka za duben 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Realizujeme aktivitu Školní psycholog/Školní speciální pedagog na základní škole. Oba pracovníci jsou pedagogickými pracovníky, a tudíž mají nárok na dovolenou v délce 40 pracovních dnů. Při vyplnění produktivních hodin do Kalkulačky šablon ZoR nám stále zbývají nevyužité hodiny, za které budeme muset vrátit finanční prostředky.

Přitom zaměstnáváme oba pracovníky dle plánu v projektové žádosti, dodrželi jsme plánovaný počet měsíců i maximální možný úvazek stanovený dle počtu žáků. Pracovníci neměli jediný den absence (kromě dovolené a svátků připadajících na pracovní den) a z tohoto důvodu nerozumíme tomu, proč nám nenáleží veškeré finanční prostředky narozpočtované na realizaci těchto dvou pracovních pozic. K 31. 12. 2024 nám vznikne vratka za více než 100 produktivních hodin.

Odpověď

V rámci výzvy Šablony MŠ a ZŠ I je pilotován systém personální podpory v základních školách u pedagogických pozic Školní psycholog a Školní speciální pedagog. Tento systém má dvě základní pevné náležitosti: maximální výši měsíčního úvazku pozic na školu a dobu čerpání, kterou si příjemce dotace mohl zvolit až do 31. 12. 2024.

Metoda produktivních hodin je nastavena v souladu s českou a evropskou legislativou. Je používána stejným způsobem u všech personálních šablon a po všechny měsíce realizace aktivity v projektu. Jednotkou personálních šablon je jedna produktivní hodina, ale nacenění jedné produktivní hodiny není rovno hrubému hodinovému platu pracovníka.

Metoda stanovuje, že ve 12 po sobě jdoucích měsících je na plný úvazek určeno maximálně 1720 produktivních hodin. Finanční prostředky alokované v žádosti o podporu vychází z tohoto ustanovení popsaného v příloze 2 výzvy v kapitole 5.1. Veškeré alokované finanční prostředky ze žádosti o podporu však není možné automaticky považovat za finanční prostředky připadající na realizaci těchto pracovních pozic.

Do realizace personálních šablon a jejich následného vykazování do projektu vstupuje několik proměnných – rozdílný počet dnů dovolené pedagogických a nepedagogických pracovníků a rozvržení jejich čerpání v 12měsíčním období, nemocnost pracovníků či čerpání OČR a také rozdílný počet dnů fondu pracovní doby v jednotlivých letech.

Metoda produktivních hodin v žádném případě nezakazuje čerpání dovolené, naopak s ním předem počítá. Z důvodu snižování administrativní zátěže však ŘO OP JAK nepožaduje hodiny vyčerpané dovolené po příjemcích dokládat. Metoda je pro příjemce výhodná v tom, že není nutné sledovat alikvotní část dovolené pro projekt (v případě, kdy např. příjemce do šablon převádí stávajícího zaměstnance), ale zaměstnanec si dovolenou čerpá dle své potřeby, čerpání dovolené tedy není vázáno ani na projekt ani na kalendářní rok.

Z důvodu veškerých výše uvedených faktorů není možné nastavit systém vykazování personálních šablon tak, aby každá škola dopředu přesně naplánovala potřebu produktivních hodin a tyto hodiny zcela vykázala jako vyčerpané.

Oproti jiným personálním šablonám, kde je možné na straně příjemce průběžně výši úvazku měnit či prodloužit dobu realizace šablony, mají šablony Školní psycholog a Školní speciální pedagog na základních školách výše uvedená omezení úvazku a délky realizace, a tak bude opravdu ve většině případů vznikat vratka nevyužitých finančních prostředků za zbývající produktivní hodiny. Tuto skutečnost nelze v žádném případě považovat za pochybení příjemce.

Otázka za duben 2024 pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I

Realizujeme aktivitu Školní psycholog/Školní speciální pedagog na střední škole. Oba pracovníci jsou pedagogickými pracovníky, a tudíž mají nárok na dovolenou v délce 40 pracovních dnů. Při vyplnění produktivních hodin do Kalkulačky šablon ZoR nám stále zbývají nevyužité hodiny, za které budeme muset vrátit finanční prostředky.

Přitom zaměstnáváme oba pracovníky dle plánu v projektové žádosti, dodrželi jsme plánovaný počet měsíců i plánovanou výši úvazku. Pracovníci neměli jediný den absence (kromě dovolené a svátků připadajících na pracovní den) a z tohoto důvodu nerozumíme tomu, proč nám nenáleží veškeré finanční prostředky narozpočtované na realizaci těchto dvou pracovních pozic. Na konci realizace projektu nám vznikne vratka za více než 100 produktivních hodin.

Odpověď

Metoda produktivních hodin je nastavena v souladu s českou a evropskou legislativou. Je používána stejným způsobem u všech personálních šablon a po všechny měsíce realizace aktivity v projektu. Jednotkou personálních šablon je jedna produktivní hodina, ale nacenění jedné produktivní hodiny není rovno hrubému hodinovému platu pracovníka.

Metoda stanovuje, že ve 12 po sobě jdoucích měsících je na plný úvazek určeno maximálně 1720 produktivních hodin. Finanční prostředky alokované v žádosti o podporu vychází z tohoto ustanovení popsaného v příloze 2 výzvy v kapitole 5.1 Veškeré alokované finanční prostředky ze žádosti o podporu však není možné automaticky považovat za finanční prostředky připadající na realizaci těchto pracovních pozic.

Do realizace personálních šablon a jejich následného vykazování do projektu vstupuje několik proměnných – rozdílný počet dnů dovolené pedagogických a nepedagogických pracovníků a rozvržení jejich čerpání v 12měsíčním období, nemocnost pracovníků či čerpání OČR a také rozdílný počet dnů fondu pracovní doby v jednotlivých letech.

Metoda produktivních hodin v žádném případě nezakazuje čerpání dovolené, naopak s ním předem počítá. Z důvodu snižování administrativní zátěže však ŘO OP JAK nepožaduje hodiny vyčerpané dovolené po příjemcích dokládat. Metoda je pro příjemce výhodná v tom, že není nutné sledovat alikvotní část dovolené pro projekt (v případě, kdy např. příjemce do šablon převádí stávajícího zaměstnance), ale zaměstnanec si dovolenou čerpá dle své potřeby, čerpání dovolené tedy není vázáno ani na projekt ani na kalendářní rok.

Z důvodu veškerých výše uvedených faktorů není možné nastavit systém vykazování personálních šablon tak, aby každá škola dopředu přesně naplánovala potřebu produktivních hodin a tyto hodiny zcela vykázala jako vyčerpané.

Pokud to časové možnosti pracovníka dovolují, je možné včas na straně příjemce navýšit pracovníkovi po vzájemné dohodě úvazek či prodloužit dobu realizace šablony tak, aby byly veškeré produktivní hodiny v době realizace projektu vyčerpány.

I přes veškerá doporučení bude z výše uvedených důvodů v některých případech vznikat vratka nevyužitých finančních prostředků za zbývající produktivní hodiny. Tuto skutečnosti nelze v žádném případě považovat za pochybení příjemce.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.