Aktualizace Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

ŘO OP JAK upozorňuje, že dne 19. 10. 2022 vstoupil v platnost aktualizovaný Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01), který nahradil stávající Rámec VaVaI (2014/C 198/01). Aktualizovaný Rámec VaVaI stanovuje pravidla, podle nichž mohou členské státy poskytovat podnikům státní podporu na výzkumné, vývojové a inovační činnosti, a přinesl mimo jiné aktualizaci definice výzkumných a inovačních činností (zejména rozšíření o digitální technologie) či novou formu podpory pro infrastrukturu pro testování a experimenty potřebné pro vývoj, testování a rozšiřování technologií.

Z hlediska implementace OP JAK nepřináší aktualizovaný Rámec VaVaI žádné faktické změny, neboť definice výzkumné organizace (organizace pro výzkum a šíření znalostí) ani podmínky pro poskytování podpory v rámci OP JAK mimo režim veřejné podpory (vč. definice nehospodářských činností) se obsahově nemění. Došlo pouze k přečíslování relevantních ustanovení:
– definice organizace pro výzkum a šíření znalostí – dříve bod 15, písm. ee), nyní bod 16, písm. ff),
– bod 19 týkající se výčtu nehospodářských činností se mění na bod 20,
– bod 20 týkající se doplňkovosti hospodářských činností se mění na bod 21,
která budou zohledněna v právních aktech o poskytování/převodu podpory, budoucích výzvách a metodických dokumentech OP JAK.