Ilustrační obrázek

8 MILIARD Z OP JAK PRO ŠPIČKOVÝ VÝZKUM

Praha, 14. července 2022 – Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) navazuje na podporu výzkumu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Z alokovaných 8 miliard korun budou podpořeny projekty nadále posilující rostoucí reputaci České republiky coby země s kvalitním a konkurenceschopným výzkumem světové úrovně, který má silný aplikační potenciál.

Cílem výzvy je podpora takových výzkumných záměrů, v nichž dochází k interakci několika vědeckých disciplín s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků. Takovýto výzkum samozřejmě musí být postavený na excelentním výzkumném týmu a mezinárodní spolupráci. Projekt může zahrnovat modernizaci nebo pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci záměrů a mobility odborného týmu přispívající ke sdílení zkušeností a navazování vztahů se zahraničními pracovišti. Povinnou podmínkou financování projektu je prosazování otevřené vědy jako přístupu k vědeckému procesu založenému na otevřené spolupráci a efektivním šíření poznatků. Díky tomu budou výzkumné výsledky publikovány již v souladu s novým prizmatem EOSC.

Výše podpory na jeden projekt je 50 až 500 milionů korun s délkou trvání od 3 do 6 let, přičemž záměry mohou podávat výzkumné organizace podle Rámce.

Počet projektových žádostí, které může každý žadatel podat, je nastaven tak, aby podporoval meziinstitucionální spolupráci, sdílení vybavení i úsporu finančních prostředků. Pro Českou republiku je nezbytné, aby se instituce spojily a vytvořily v daném oboru konsorcia, která si nebudou v dané oblasti konkurovat, ale společně dosáhnou nejvyšší kvality. Výzkumným organizacím je umožněno síťování a využití stávajících kapacit. Efektivita současných investic tak bude navazovat na předchozí programová období. Zároveň toto omezení stimuluje výzkumné organizace k prioritizaci a poskytuje jim nástroj, jak efektivně řídit svou výzkumnou politiku.

Žádosti o podporu do výzvy Špičkový výzkum mohou žadatelé předkládat od 14. 7. 2022 do 16. 1. 2023 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. K této výzvě je také zřízen informační e-mail spickovyvyzkum@msmt.cz.

K filozofii výzvy se vyjádřil náměstek Velčovský na serveru vedavyzkum.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt