Ilustrační obrázek

750 MILIONŮ Z OP JAK NA MOBILITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ

Praha, 2. srpna 2022 – Významná konference českého předsednictví v Radě EU byla zaměřena na synergie ve financování výzkumu a vývoje. Tvoří nutnou podmínku pro efektivní využívání národních i evropských zdrojů. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) tyto principy, vyzkoušené už během předešlého programového období, naplňuje.  Také proto byly projekty OP VVV zvoleny jako zářné příklady využívání synergických zdrojů. Nyní otevíráme výzvu na podporu projektů z Marie Skłodowska-Curie Actions typu „fellowship“. Projekty na rozvoj lidských zdrojů povedou k podpoře a zázemí pro dosahování excelentních výsledků, k podpoře implementace RIS3 strategie a obecně napomohou našim výzkumným organizacím získat a v České republice udržet špičkové výzkumné pracovníky, a tím přispívat k vlastní internacionalizaci.

Výzva podpoří projekty Marie Skłodowska-Curie Actions (dále také „MSCA“), typu „fellowship“, které v hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020MSCAIF2020) a Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku „evropských“ finančních prostředků nemohly být programem Horizont 2020 či Horizont Evropa financovány. „Kohezní fondy, mezi něž OP JAK patří, mohou převzít hodnocení programů komunitárních a díky tomu financovat velmi kvalitní projekty, na něž se nedostalo pouze kvůli omezeným evropským zdrojům. Jedná se o typický příklad využití synergií a komplementarit v praxi,“ vysvětlil náměstek Velčovský.

Cílem výzvy je přispět k profesnímu růstu pracovníků českých výzkumných organizací a posílit internacionalizaci a kvalitu výzkumného prostředí v ČR. Výzva napomůže také reintegraci výzkumníků české národnosti do českého výzkumného prostředí po jejich návratu ze studií či z pracovních pobytů v zahraničí.

Aktivity podpoří výzkumné pobyty vědeckých pracovníků příjemce, tzv. mobility. Jedná se o příjezdy do ČR i výjezdy do zahraničí. Podpořeny mohou být také kombinované mobility, tzv. „global fellowships“, s příjezdovou fází na výzkumné organizace v ČR.

Výše podpory na jeden projekt není omezena, alokace výzvy je 750 milionů korun. Maximální délka projektu může dosáhnout až 66 měsíců, přičemž záměry mohou podávat subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce.

Žádosti o podporu do výzvy MSCA Fellowships CZ mohou žadatelé předkládat po dobu 4 měsíců v prvním běhu výzvy – od 2. srpna 2022 do 30. listopadu 2022 v aplikaci IS KP21+. Následně budou vyhlášeny další čtyři termíny pro příjem žádostí o podporu. Závěrečné kolo příjmu žádostí bude až do 31. srpna 2026, případně do vyčerpání alokace.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. K této výzvě je zřízen informační e-mail mscapfopjak@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt