3 MILIARDY Z OP JAK PRO PH.D. PROGRAMY

Praha, 3. listopadu 2022 – S cílem zvýšit kvalitativní úroveň výzkumného prostředí v ČR připravil OP JAK výzvu na podporu infrastruktury doktorských studijních programů. Vyčlenil na ni 3 miliardy korun.

Cílem výzvy je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů, aby byla zvýšena jejich kvalita, mezinárodní konkurenceschopnost i kompetence mladých vědců, kteří stojí na počátku své výzkumné kariéry. „Ministerstvo připravuje reformu doktorského studia. Z tohoto pohledu výzva přesně zapadá časově i věcně. Vybavení musí být v souladu se všemi strategickými dokumenty univerzity i státu a přinese silnou přidanou hodnotu nejen pro doktorandy, ale pro univerzitu jako celek,“ upřesnil náměstek Václav Velčovský.

Aktivity podpoří pořízení přístrojového, laboratorního, hardwarového i softwarového vybavení a odborné literatury a dalších informačních zdrojů pro doktorské studijní programy.

Výzva je průběžná, tedy nesoutěžní. Každé univerzitě je na základě speciálního algoritmu stanovena maximální výše podpory. Její rozdělení mezi fakulty, resp. doktorské programy pak je na samotné univerzitě. Nejvyšší podporu může získat Univerzita Karlova s 710 miliony korun, nejmenší pak regionální a umělecké univerzity ve výši 40 milionů korun. V limitech de minimis mohou žádat také čtyři soukromé školy s doktorskými programy až do výše 5 milionů korun. Maximální délka projektu může dosáhnout 50 měsíců.

Žádosti o podporu do výzvy Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů mohou žadatelé předkládat po dobu 6 měsíců od 3. listopadu 2022 do 5. května 2023 v aplikaci IS KP21+.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. K této výzvě je zřízen informační e-mail phdinfra@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt