FAQ

Zaměstnáváme na ZŠ školního psychologa od ledna 2023 na úvazek 0,3 a školního speciálního pedagoga od října 2022 na úvazek 0,2. Původně (v žádosti o podporu) jsme plánovali zaměstnat oba pracovníky již od října 2022. Bohužel školní psycholog nastoupil do zaměstnání až v lednu 2023. Chtěli bychom se informovat, zda je možné školnímu psychologovi dočasně na 3 měsíce navýšit úvazek na 0,6, abychom vyčerpali veškeré nastavené produktivní hodiny.

Prostřednictvím šablon 1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ a 1.II/3 Školní psycholog ZŠ probíhá ve výzvě č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I pilotní ověření nového modelu financování podpůrných pedagogických pozic v základních školách. Viz příloha č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, str. 5.

Každé základní škole je stanovena výše měsíčního maximálního úvazku v součtu za obě podpůrné personální pozice, a to na základě průměru celkového počtu žáků v ZŠ za roky 2019-2021 s připočtením případného podílu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud je pro vaši školu nastaven maximální měsíční úvazek za obě pozice v součtu 0,5, pak již není možné v žádném měsíci úvazky obou odborníků navýšit. Zároveň není možné pracovně právní vztah s těmito podpůrnými pedagogickými pozicemi prodloužit do roku 2025, protože v projektu je možné tyto šablony realizovat pouze do 31. 12. 2024. Za nevyužité produktivní hodiny budou po schválení závěrečné zprávy o realizaci vyčísleny nevyužité finanční prostředky dotace a příjemce bude vyzván k jejich vrácení.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.