FAQ

Stačí podepsat přílohu v aplikaci přes pečetítko (jako to bylo doposud v MS2014+), nebo je nutné vložit elektronický podpis přímo do pdf. Nebo el. podpisem žádosti se považují přílohy za podepsané a není nutné každou přílohu v ISKP opatřit podpisem prostřednictvím pečetítka?

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Originál“ a obsahují kolonku pro podpis (nejčastěji se jedná o čestná prohlášení), je nutné opatřit elektronickým podpisem statutárního zástupce/oprávněné osoby přímo v dokumentu, případně je akceptováno podepsání statutárním zástupcem/oprávněnou osobou přes pečetítko.

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Originál nebo úředně ověřená kopie“ mohou být kromě dvou výše popsaných způsobů doloženy i jako fyzicky (ručně) podepsaný dokument, který obsahuje doložku o legalizaci a následně prošel autorizovanou konverzí převodu originálu z listinné podoby do elektronické podoby (obsahuje doložku o vidimaci). Nejčastěji jde o plnou moc.

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Originál / prostá kopie“ je možné doložit buď ve formě originálu, nebo prosté kopie (tedy pouhý sken nebo digitální dokument, bez nutnosti vkládání elektronického podpisu).

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Prostá kopie“, nemusí být opatřeny elektronickým podpisem. Pokud se jedná o přílohu, jejíž vzor obsahuje kolonku na podpis, musí obsahovat podpis, přičemž je možné doložit sken dokumentu fyzicky podepsaného statutárním zástupcem/oprávněnou osobou. Pokud se jedná o přílohu, pro kterou není stanoven vzor, nebo její vzor neobsahuje kolonku na podpis, postačí doložit prostý sken dokumentu nebo digitální dokument bez podpisu.