FAQ

Jakým způsobem zdůvodnit v 1. kole hodnocení výši jednotkové ceny / počtu jednotek v rozpočtu projektu.

Bližší vymezení položky a zdůvodnění výše jednotkové ceny / počtu jednotek uvádí žadatel v příloze Komentář k rozpočtu. U zdůvodnění výše jednotkové ceny postupuje žadatel v souladu s pokyny v kap. 5.9.1. PpŽP – obecná část:

V případě stanovení cen majetku / služeb – zejména u specifického majetku / služeb, který není uveden v Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování a jehož/jejichž cenu nelze jednoduše ověřit např. pouhým vyhledáním na internetu, a dále také při překročení obvyklé ceny stanovené ze strany ŘO v Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování – uvádí žadatel v příloze Komentář k rozpočtu řádné zdůvodnění vlastního návrhu ceny včetně odkazu na průzkum trhu, tj. na podklad (např. nabídku dodavatele či screenshot obrazovky), na základě kterého byl návrh ceny proveden. Je-li to možné, zahrnuje průzkum trhu alespoň 3 dodavatele (příp. jiné zdroje informací). V případě, že průzkum trhu alespoň 3 dodavatele nezahrnuje, žadatel toto zdůvodní (např. tím, že více dodavatelů neexistuje, že vzhledem k technické specifičnosti zařízení existuje pouze omezený okruh dodavatelů, že v rámci průzkumu trhu nabídky od více dodavatelů neobdržel).

V případě aktivity č. 3 Stavební úpravy excelentního výzkumného centra uvádí pro účely hodnocení v 1. kole výzvy OP JAK žadatel popis plánovaných stavebních úprav (min. v rozsahu vyžadovaném Studií proveditelnosti) včetně relevantního doložení požadované výše nákladů (stanovené např. na základě průzkumu trhu, nabídky/nabídek dodavatele/ů, příp. na základě nacenění či kalkulace stavebních nákladů provedené standardně užívanou metodou opřenou o relevantní statistické ukazatele).