FAQ

V případě, že dojde u pracovníka projektu k ukončení pracovního poměru, bude proplacení jeho nevyčerpané dovolené způsobilým výdajem?

V těchto případech bude postupováno v souladu s ustanovením PpŽP – obecná část, verze 2, str. 193: „Výdaje na náhrady za dovolenou jsou způsobilé
k financování z OP JAK, dojde-li k souběhu následujících kritérií: a) – d) + e) jedná se o náhrady za čerpanou dovolenou, případně za nevyčerpanou dovolenou, pokud nárok na dovolenou vzniknul
v souvislosti s projektem a proplacení bude řádně vysvětleno.