FAQ

V případě úprav zpoplatněných cizojazyčných studijních programů vstupují tyto poplatky do příjmů projektu?

Pro posouzení, zda se jedná o příjem projektu, je rozhodující, zda příjem vzniká díky (= v důsledku) projektu. Pokud by příjemce po úpravě studijního programu navýšil poplatek za tento studijní program z důvodu jeho zkvalitnění, k němuž došlo díky projektu, jednalo by se o příjem projektu. Pokud by však poplatek zůstal stejný jako před realizací projektu, o příjem projektu by se nejednalo. Stejně tak v případě navýšení poplatku během realizace projektu z důvodů, které nesouvisejí s projektem (např. z důvodu inflace), se nejedná o příjem projektu. O příjem projektu se naopak bude jednat v případě, kdy bude v rámci projektu vytvořen nový zpoplatněný studijní program.

Ve výše uvedených případech, kdy se jedná o příjem projektu, odečítá příjemce od způsobilých výdajů „čisté příjmy“ vznikající v době realizace projektu (platí pro projekty financované z ESF+), tj. příjmy projektu snížené o související provozní výdaje (nehrazené z projektu) – blíže viz kap. 8.3.2. PpŽP – obecná část.