FAQ

V posledním měsíci trvání pracovního poměru pracovníka hrazeného z personálních šablon nám zbývá k vykázání méně produktivních hodin, než pracovník v tomto měsíci skutečně odpracoval. Jak máme postupovat?

V posledním měsíci trvání pracovního poměru je nezbytné zachovat délku pracovního poměru tak, jak bylo v PS/dohodě uvedeno a odpracovat stanovený počet hodin dle fondu pracovní doby daného měsíce. Řešením není úvazek snižovat, stejně tak není žádoucí ukončovat pracovní poměr dříve.

V Kalkulačce šablon ZoR se na listu dané personální pozice uvede pouze takový počet produktivních hodin, aby byl celkový počet vykázaných produktivních hodin roven celkovému počtu produktivních hodin ze žádosti o podporu. Kalkulačka má na listu daného subjektu kontrolní mechanismus, příslušné pole ve sloupci Celkem – vykázáno šablon se podbarví červeně v případě, že dojde k vykázání většího počtu produktivních hodin, než na který je v projektu nárok.

Osobní náklady pracovníka za produktivní hodiny, které již není možné vykázat, lze hradit z ostatních finančních prostředků dotace.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.