FAQ

Uzavřeli jsme s kariérovým poradcem dohodu o provedení práce na celý kalendářní rok na úvazek 0,1. Při zkušebním zadání plánovaných odpracovaných hodin do Kalkulačky šablon k ZoR jsme zjistili, že budou produktivní hodiny vyčerpány již v polovině listopadu. Máme tedy jeho pracovně právní vztah ukončit k dřívějšímu datu?

Právní úprava pracovněprávních vztahů včetně související personální a mzdové problematiky a vykazování odvedené práce do projektu jsou dvě odlišné záležitosti.

Žadatel/příjemce postupuje při uzavírání pracovněprávních vztahů a zajištění související personální a mzdové agendy v souladu se Zákoníkem práce a další relevantní legislativou. Tato oblast není nijak ovlivněna pravidly výzvy a realizací projektu.

Metoda produktivních hodin slouží k vykazování odvedené práce do výstupů projektu. Je založena na výši úvazku a již zohledňuje čerpání dovolené a dny státních svátků. V rámci dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) nevzniká právo na dovolenou. Pokud nejsou využívány hodiny dovolené, se kterými metoda produktivních hodin počítá, dochází k rychlejšímu vyčerpání limitu produktivních hodin.

Při uzavření DPP na celý kalendářní rok na úvazek 0,1 bude pracovníkovi v souladu s metodou produktivních hodin nastaven limit produktivních hodin 172. Při rozpočítání na jeden měsíc se jedná o 14,33 produktivních hodin. Jedna produktivní hodina se však nerovná jedné skutečně odpracované hodině. Pracovník je povinen dle DPP každý měsíc odpracovat 10 % fondu pracovní doby daného měsíce. Aby vznikl v projektu nárok na 172 produktivních hodin za rok, je nezbytné, aby pracovník pracoval na DPP celý kalendářní rok. Po zadání skutečně odpracovaných hodin do přílohy zprávy o realizaci Kalkulačka šablon k ZoR je pomocí nastavených vzorců provedeno porovnání počtu odpracovaných hodin s fondem produktivních hodin 172 (14,33 hodin měsíčně) a opravdu dojde k situaci, že hodiny budou spotřebovány dříve než za 12 měsíců.

Na financování tohoto pracovně právního vztahu jsou určeny finanční prostředky odpovídající výši 172 produktivních hodin násobené jednotkovou sazbou personální šablony. Tyto finanční prostředky jsou určeny na 12 odměn z DPP.

Pokud by DPP byla ukončena o několik týdnů dříve, došlo by k poklesu fondu produktivních hodin, a tudíž i ke snížení objemu finančních prostředků určených na financování této pracovní pozice.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.