FAQ

Rádi bychom obsadili personální pozici uchazečem, který získal potřebné vzdělání v zahraničí. Jaké dokumenty je třeba doložit do zprávy o realizaci?

V souladu s přílohou č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad se u personálních pozic ve zprávě o realizaci dokládají k administrativní kontrole následující dokumenty:

  1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP);
  2. report/výkaz způsobilých produktivních hodin dané pozice včetně evidence realizovaných individuálních setkání v případě kariérového poradce (je součástí Kalkulačky ZoR projektu);
  3. sken dokladu o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti dané pozice (doklad o dosaženém vzdělání);
  4. čestné prohlášení statutárního orgánu o integraci alespoň tří žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/tří žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory dle pozice.

U personálních pozic, jejichž kvalifikace se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a zároveň není v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad uvedeno, že není pedagogickým pracovníkem dle zákona č. 563/2004 Sb., je zároveň nutné, aby osoba zaměstnaná na takové pozici splnila všechny další podmínky uvedené v § 3 zákona o pedagogických pracovnících.

Ke kvalifikacím získaným v zahraničí jsou uvedeny podrobné informace na webových stránkách MŠMT.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.