FAQ

Od 1. 1. 2024 došlo k navýšení limitu pro podporu v režimu de minimis. Znamená to, že v rámci podpory již lze čerpat zvýšený limit de minimis ve výši 300 000 EUR?

Přestože bylo 1. 1. 2024 nařízení Komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nahrazeno novým nařízením Komise č. 2023/2831, bude možné podle nového nařízení postupovat až po provedení nezbytných úprav národní legislativy a Registru de minimis (RDM), nejpozději však od 1. 7. 2024 – viz také aktualita ÚOHS. Po dobu tohoto přechodného období není zatím možné poskytovat podporu de minimis do výše nového limitu 300 tis. EUR / 3 roky / jeden podnik, ale stále pouze do výše limitu 200 tis. EUR / 3 po sobě jdoucí účetní období / jeden podnik, nicméně již nyní je možné předkládat žádosti o podporu až do výše nového limitu 300 tis. EUR. Pokud žadatel předloží žádost o podporu, která projde úspěšně hodnoticím procesem, bude vyzván k předložení podkladů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, vč. podkladů potřebných pro ověření disponibilního limitu pro čerpání podpory de minimis. Pokud v tomto okamžiku stále nebude RDM upraven na nový limit dle nového nařízení, může být buď poskytnuta podpora v souladu se starým nařízením (tj. pouze do výše 200 tis. EUR), nebo bude Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno až po provedení úpravy RDM.