FAQ

Máme ohlášenou kontrolu na místě a chtěli bychom se zeptat, jaké dokumenty je nezbytné předložit k personálním šablonám. V příloze 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad se kromě originálů pracovně právních dokumentů uvádí „podklady/výstupy ze mzdového účetnictví, na jejichž základě je vyplněn report/výkaz způsobilých produktivních hodin“.

Během kontroly na místě dochází k ověřování počtu produktivních hodin, za které zaměstnavatel zúčtoval mzdu či náhradu mzdy, nebo odměnu z dohody o pracovní činnosti/dohody o provedení práce.

Způsobilé jsou pouze ty produktivní hodiny, za které zaměstnavatel zúčtoval mzdu/odměnu z dohody. To vyplývá také z ustanovení kapitoly 5.1 přílohy 2 výzvy, kde je uvedeno, že: „produktivní hodina = skutečně odpracovaná hodina, za kterou náleží zaměstnanci mzda/plat či odměna z dohody, nebo hodina, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu např. náhrada mzdy za pracovní neschopnost hrazená zaměstnavatelem vyjma hodin státních svátků, dovolené.“

Počet produktivních hodin příjemce dokládá např. výstupy ze mzdového systému (výplatnice, mzdový list apod.), popř. také podklady pro zúčtování mzdy, konkrétně „evidencí pracovní doby“, kterou má zaměstnavatel povinnost vést v souladu s § 96 zákoníku práce. Mzdový list i výplatní páska jsou doklady, které zaměstnavatel standardně vede pro každého svého zaměstnance dle § 142, odst. 5 zákoníku práce. Od zaměstnavatele tedy není pracovníky kontroly na místě vyžadován žádný další dokument, který by zaměstnavatel neměl k dispozici, a který by musel zhotovit pouze pro účely realizace projektu.

V situacích, kdy z nějakého důvodu nelze z uvedených dokladů vyčíst počet hodin pro danou pozici (zaměstnanec má např. více úvazků), je možné předložit také další relevantní doklady, kterými může být i docházkový list. ŘO upozorňuje, že pojem „evidence pracovní doby“ není totožný s pojmem „evidence docházky“. Evidenci docházky (docházkový list) nemá zaměstnavatel povinnost vést ze zákona ani tuto povinnost nestanovuje příloha č. 2 výzvy či jiná závazná dokumentace ŘO. K dokladům doloženým nad rámec zákonných požadavků a nad rámec požadavků plynoucích ze závazné dokumentace ŘO, kterými je příjemce povinen se řídit, je přihlíženo jako na podpůrné podklady/doklady pro vyhodnocení způsobilosti výstupů.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.