FAQ

Kdo může být externím odborníkem v šabloně Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání? Je možné pozvat odborníka, který má v naší škole pouze částečný úvazek (0,2) jako školní psycholog a většinovým úvazkem (0,8) působí v soukromé instituci?

Příloha č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad uvádí pro účely realizace šablony Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání, že „Za externího odborníka pro variantu setkání s rodiči i komunitního setkání je považována osoba, která se tématem dlouhodobě zabývá. Za výběr odborníka je zodpovědný ředitel školy.“ Je nezbytné, aby odborník pocházel z jiného (externího) prostředí, než je prostředí školy/školského zařízení příjemce a neměl s tímto subjektem uzavřen pracovněprávní vztah, s výjimkou zaměstnání pro účely realizace této aktivity.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.