FAQ

Jednou z vyloučených aktivit EDRF výzev jsou „stavební práce na vnější obálce předmětného objektu (např. zateplování, výměna oken apod.) (netýká se objektů, které jsou tvořeny pouze vnějším obalem)“. Jak tomu máme rozumět – jaké jsou uznatelné stavební výdaje v případě rekonstrukcí a dobudování vzhledem k vnější obálce předmětného objektu?

Vyloučená aktivita výzev byla definována z důvodu zamezení duplicity podporovaných aktivit napříč operačními programy a národními programy zaměřenými na snížení energetické náročnosti budov. Uvedená vyloučená aktivita se proto týká prací na stávající vnější obálce budovy.

V případě rekonstrukcí nejsou způsobilé žádné výdaje spojené s prací na vnější obálce (tedy např. zateplování, případně jakákoliv vnější izolace budovy, výměna nebo případná renovace oken a dveří, zvětšení či zřízení nových oken a dveří, oprava střechy včetně krovu apod.). V případě zpřístupnění stávajících objektů pro studenty se specifickými potřebami lze lokální zásah do vnější obálky budovy akceptovat (např. výměnu dveří za širší aj.). V případě dobudování jsou způsobilými i výdaje pojící se s pracemi na vnější obálce předmětného objektu.

Předmětným objektem je zde označována budova ve stavu při podání žádosti o podporu, tj. objekt, který je zapsán v katastru nemovitostí; objekt, ke kterému žadatel dokládá vlastnický vztah při podání žádosti o podporu; objekt, který je v projektové dokumentaci vyznačen jako původní/výchozí stav před rekonstrukcí/dobudováním.