FAQ

Je osvědčení/potvrzení o absolvovaném kurzu podepsané ručně a zaslané datovou schránkou považované za originál? Lze případně tento dokument po obdržení konvertovat, abychom získali originál?

Dokument podepsaný ručně a zaslaný datovou schránkou nelze považovat za originál dokumentu. Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, dochází zasláním datovou schránkou k ověření odesílatele. Aby byl dokument po vyjmutí z datové schránky originálem, musí být už před vložením do datové schránky elektronicky podepsán.

Pro kontrolu na místě je třeba doložit originál osvědčení/potvrzení o absolvování podepsaný ručně nebo elektronicky oprávněným pracovníkem poskytovatele vzdělávání.

Jsou dvě možnosti, které obě vyžadují originál od poskytovatele vzdělávacího kurzu:

  1. Poskytovatel kurzu pošle listinný originál, tj. ručně podepsané osvědčení o absolvování kurzu, příjemci poštou.
  2. Poskytovatel kurzu pošle elektronický originál (elektronický dokument podepsaný zaručeným elektronickým podpisem) e-mailem nebo datovou schránkou. Příjemce může tento originál rovnou vložit do ZoR, zároveň ho má k dispozici pro kontrolu na místě v elektronické podobě.

Poznámka: Konverzí lze elektronický originál (tj. podepsaný zaručeným elektronickým podpisem) převést do listinné podoby. Nebo opačně, listinný dokument převést do elektronické podoby konverzí, která bude obsahovat doložku, že se elektronický dokument shoduje s originálem.

Pokud příjemce obdrží prostřednictvím e-mailu/datové schránky naskenovaný dokument s fyzickým podpisem (prostou kopii dokumentu), nelze z něho vytvořit originál konverzí – tj. z kopie nelze vytvořit originál.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.