FAQ

Je nutné v případě stavebních nákladů na rekonstrukce či dobudování dokládat 3 nabídky, nebo lze tuto povinnost nahradit jiným způsobem, např. rozpočtem sestaveným autorizovanou osobou v cenové soustavě ÚRS?

Dle PpŽP – obecná část, kap. 5.9.1 Rozpočet projektu, je při stanovování cen majetku, který není uveden v Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování, nezbytné provést průzkum trhu zahrnující alespoň 3 dodavatele s tím, že pokud průzkum trhu 3 dodavatele nezahrnuje, žadatel toto zdůvodní. Jako příklad relevantního zdůvodnění je v PpŽP uvedena situace, kdy více dodavatelů neexistuje. Řádným zdůvodněním však může být i předložení projektové dokumentace zpracované autorizovanou osobou (projektantem), jejíž kalkulace je provedena standardně užívanou metodou vycházející z relevantních statistických ukazatelů (např. cenová soustava ÚRS). V tomto případě je i při předložení jedné projektové dokumentace dostatečně podložené, že cena je v čase a místě obvyklá.