FAQ

Je nutné v IS ESF pro období 2021+ vykazovat i další osoby, kterým bylo vzdělávání hrazeno z ostatních finančních prostředků projektu? Je nutné dokládat za tyto pracovníky osvědčení o absolvování vzdělávání?

Karty účastníka je nezbytné založit pro každého pracovníka, jehož vzdělávání bylo uhrazeno z finančních prostředků projektu bez ohledu na to, zda bylo toto vzdělávání vázáno na konkrétní šablonu nebo zda bylo hrazeno z ostatních finančních prostředků projektu.

Osvědčení/potvrzení o absolvování vzdělávání se dokládá do výstupů zprávy o realizaci pouze pro ty osoby, jejichž vzdělávání je navázáno na šablonu Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání. Pokud bylo z finančních prostředků hrazeno vzdělávání nad rámec požadovaných šablon, není třeba dokládat do zprávy o realizaci osvědčení/potvrzení a zároveň se toto vzdělávání nebude uvádět do tabulky Evidence podpor. Do IS ESF se po jeho spuštění zaznamenají všichni pracovníci a jejich absolvované vzdělávání, které bylo hrazeno z finančních prostředků projektu. Dosažená hodnota indikátoru 600 000 bude v těchto případech vyšší než počet osob uvedený v tabulce Evidence podpor. Bližší informace naleznete v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad v kap. 5.2.

Kartu účastníka je nutné vyplnit aktuálně, kdy se pracovník účastní šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, popř. šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání, tj. karty účastníka jsou vyplňovány před spuštěním IS ESF pro období 2021+. V červenci 2023 byl zveřejněn informační dokument „Vykazování hodnot indikátorů podpořených osob mimo IS ESF pro období 2021+“ dostupný na odkazu https://opjak.cz/dokumenty/is-esf-2021-evidence-podporenych-osob/.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.