FAQ

Je možné do výstupu šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání doložit i osvědčení o absolvování kurzu, který byl pořádán bezplatně?

Dle přílohy č. 2 Výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kap. 5.1 se za neuznatelný výstup považuje, když pracovník ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) absolvuje program, který není hrazen z finančních prostředků projektu (je poskytován účastníkům zdarma, nebo je hrazen  z jiných zdrojů). U neakreditovaných kurzů a seminářů je navíc jako výstup pro kontrolu na místě požadováno také potvrzení o zaplacení vzdělávání.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.