FAQ

Jaký je rozdíl mezi OP VVV a OP JAK?

V oblasti VaV bylo z předchozích operačních programů (OP VaVpI a OP VVV) byla primárně budována a následně rozvíjena potřebná základna pro kvalitní VaV, v OP JAK bude podporován cílený rozvoj zejména s ohledem na kvalitní podmínky pro rozvoj spolupráce výzkumné a aplikační sféry, internacionalizaci výzkumných organizací, rozvoj lidského kapitálu a nezbytné infrastruktury, a to vždy v návaznosti na prioritní oblasti Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (NRIS3).

K zásadnímu posunu v OP JAK oproti OP VVV dochází spojením regionálního a vysokého školství do jedné priority se vzájemně provázanými intervencemi. Tímto krokem dochází k logickému propojení jednotlivých aktivit, které chápou vzdělávání jako jeden nedělitelný celek, ze kterého není vyčleněna ani příprava učitelů a nastavení rámců pro fungování škol. Aktivity uskutečňované v oblasti (pre)primárního vzdělávání tak plynule přecházejí do sekundárního vzdělávání a stávají se nutnou podmínkou pro úspěšné terciární vzdělávání.

V oblasti regionálního školství naváží plánované intervence v OP JAK na OP VVV, přičemž nové aktivity boudou vycházet zejména z evaluace a vyhodnocení výzev z programového období 2014–2020 a plnění priorit, cílů a opatření strategických dokumentů (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ apod.). Snižování nerovností ve vzdělávání je jednou z priorit ČR i pro další programové období. OP JAK bude podporovat zejména aktivity omezující vnější diferenciaci v základním školství a podporu hlavního vzdělávacího proudu, především zvýšení kvality vzdělávání na druhých stupních základních škol, která je klíčová pro posilování rovnosti ve vzdělávání. Další výrazný posun v OP JAK oproti OP VVV tkví v účinné práci s talentovanými, nadanými a mimořádně nadanými dětmi, žáky a studenty, a to od jejich aktivního vyhledávání až po dlouhodobou práci s nimi.

Podpora zásadních systémových intervencí je připravována již s výhledem na budoucí převzetí do financování národními prostředky tak, aby po konci programového období existovala potřebná návaznost.