FAQ

Jaký je praktický rozdíl mezi stanovením mzdy/platu metodou a2) nebo metodou b2)?

Pro obě výše uvedené metody je shodné to, že je mzda/plat stanovena na základě mzdové historie konkrétního pracovníka. Rozdíl spočívá ve způsobu vykazování. V případě zvolení metody a2) jsou finanční prostředky alokovány v kapitole rozpočtu 1.1.1.1.2.4 – Osobní výdaje – odborný tým, která spadá mezi přímé výdaje, a tyto výdaje jsou v době realizace projektu prokazovány účetními doklady a z projektu jsou propláceny ve výši doložené těmito doklady. V případě využití metody b2) jsou finanční prostředky alokovány v kapitole rozpočtu 1.1.1.3.1 – Jednotkové náklady – odborný tým, která spadá mezi zjednodušené metody vykazování a v době realizace projektu jsou výdaje prokazovány zjednodušenou formou, viz obecná PpŽP, kap. 8.2.2 Standardní stupnice jednotkových nákladů, část „Vykazování jednotkových nákladů – odborný tým“. Zde jsou uvedena veškerá pravidla k metodě b2, včetně dokladů, které je nutné doložit k ŽoP a které pro příp. kontrolu na místě. V případě metody b2) je z projektu uhrazena částka vypočítaná dle vzorce, nikoliv skutečně proplacená mzda.