FAQ

Jak zadat rámcovou dohodu do ISKP21+?

Postup pro zadávání rámcové dohody do ISKP21+ je uveden v kap. 12.1. Uživatelské příručky IS KP21+ Pokyny pro práci v modulu VZ.