FAQ

Jak se den, kdy se konala stávka, respektive účast nebo neúčast pracovníků na stávce, promítne do produktivních hodin u personálních šablon vykazovaných do zprávy o realizaci?

Pro posouzení, zda zahrnout produktivní hodiny za den, kdy se konala stávka, do zprávy o realizaci, není rozhodující, zda byla škola uzavřená či otevřená. Rozhodující je, jak byl tento den zohledněn při výpočtu mzdy/platu konkrétního zaměstnance. Do produktivních hodin se počítají skutečně odpracované hodiny nebo hodiny, za které jsou zaměstnanci vypláceny náhrady mzdy/platu (bez dovolených a státních svátků). Hodiny, které se považují za výkon práce, avšak za ně nepřísluší náhrada mzdy/platu, nelze do produktivních hodin započítat. Příjemce je povinen se při realizaci projektu řídit nejen pravidly operačního programu, ale také platnou legislativou.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.