FAQ

Jak máme postupovat při stanovování mzdy excelentních/zahraničních pracovníků? Jsou stanovené limity, jak tomu bylo u OP VVV excelentní výzkumné týmy, kde byla max. možná hranice? Pokud plat excelentního pracovníka převyšoval hranici, musel doložit svůj příjem předešlý a prokázat tak, že tato mzda je pro něj obvyklá. Jak tomu bude v OP JAK?

Mzdu zahraničního excelentního pracovníka lze stanovit buď prostřednictvím kódů CZ-ISCO dle ISPV, kde je limit maximálního příspěvku z OP JAK roven limitu 9. decilu (metoda a1), nebo v případě, že tento způsob není vhodný/možný, lze stanovit mzdu dle metody a2) individuální stanovení jednotkové sazby. Stanovenou jednotkovou sazbu dle metody a2) je nutné doložit řádným zdůvodněním včetně doložení souvisejících podkladů. Za řádné zdůvodnění je považováno např. doložení mzdy / platu / odměny z dohody, která byla vyplácena dané osobě za obdobnou práci v předchozím období, tj. za období 12 po sobě jdoucích měsíců, aby byly vyloučeny krátkodobé výkyvy (např. proplacení mimořádných odměn apod.). V případě, kdy by příjemce neměl k dispozici údaje za uplynulých 12 měsíců, doporučujeme doložení výdělku za kratší období důkladně zdůvodnit.