FAQ

Jak budou dokladovány výdaje v rámci jednorázových částek administrativního týmu – kalkulačky; bude kontrolována reálná výše pracovního úvazku pracovníka, popř. výše pracovního úvazku pracovníka, která byla stanovena v kalkulačce jednorázové částky (b1)? Je možné navýšit mzdové výdaje pracovníka odměnou?

Částky vykazované ve formě jednorázových částek na administrativní tým zahrnuté do ŽoP příjemce nedokladuje (tzn., že nedokládá pracovně-právní dokumenty, výstupy ze mzdového účetnictví apod). Částka zahrnutá do ŽoP je násobkem měsíčních osobních nákladů vypočtených kalkulačkou jednorázové částky (b1) a počtu měsíců sledovaného období (počet měsíců se může lišit, blíže viz PpŽP – specifická část, kap. 8.2.1). V kalkulačce jsou vždy uvedeny úvazky ve výši, v jaké byly akceptovány při hodnocení žádosti o podporu, tzn., měsíční osobní náklady, resp. jednorázovou částku není možné v době realizace projektu navýšit prostřednictvím navýšení úvazků v kalkulačce. Co se týče odměňování pracovníků, příjemce postupuje v souladu se svými vnitřními předpisy.