FAQ

Co je to kořenové kritérium?

Kořenová kritéria jsou kritéria, která se dělí na dílčí kritéria. Pro splnění kořenového kritéria je nutno v součtu za všechna dílčí kritéria dosáhnout minimální počet bodů uvedený ve sloupci „min. bodová hranice v případě kořenových kritérií“.

V případě výzvy Špičkový výzkum se kořenová kritéria objevují ve 2. kroku věcného hodnocení.

Jedním takovým případem je kořenové kritérium RIS3. Toto kritérium je rozděleno na 4 dílčí kritéria: KETs a nově vznikající technologie, Strategické téma VaVaI v aplikačním odvětví, Téma v oblasti SHUV a Soulad s misemi RIS3. Každé z těchto dílčích kritérií má hodnoticí funkci, tzn. že se za něj přidělují body, avšak není stanovena minimální bodová hranice pro jeho splnění. Kořenové (nadřazené) kritérium RIS3 má však kombinovanou funkci, tzn. že za něj žádost musí získat stanovený minimální počet bodů (5), aby ho splnila. V praxi to znamená, že v součtu za všechna 4 dílčí kritéria žádost musí získat minimálně 5 bodů z 26, aby splnila kořenové kritérium RIS3. Pokud tuto minimální hranici nesplní, je vyřazena z procesu schvalování.

Dalším příkladem je kořenové kritérium „Genderová dimenze/aspekt“. Toto kritérium je rozděleno na 3 dílčí kritéria: Genderová dimenze výzkumu, Genderová vyváženost týmů a Genderová témata v rámci výzkumné organizace. Každé z těchto dílčích kritérií má kombinovanou funkci, tzn. že v každém z těchto kritérií musí žádost získat alespoň minimální stanovený počet bodů (3 body z 5) jinak je vyřazena z procesu schvalování. Pokud tuto podmínku naplní, bude i součet bodů za dílčí kritéria dosahovat minimální bodovou hranici pro kořenové kritérium „Genderová dimenze/aspekt“ (9 bodů z 15), které tím bude splněno.

Posledním příkladem je Kořenové kritérium „Stavba“, které má vylučovací funkci. Pro žádosti, v nichž nejsou plánovány stavební úpravy, je kritérium automaticky považováno za splněno. U žádostí, které se stavebními úpravami počítají, se hodnotí dílčí kritéria: Nezbytnost rekonstrukce/stavebních úprav, Rozpočet stavební části projektu a Zajištění a proveditelnost stavební části projektu. Aby žádost postoupila do další fáze procesu schvalování, za každé dílčí kritérium musí získat alespoň 3 body z 5. V součtu pak za kořenové kritérium dosáhne alespoň 9 bodů z 15, čímž bude kořenové kritérium Stavba vyhodnoceno jako splněno. Do celkového počtu bodů se však body za toto kořenové kritérium nezapočítají.