FAQ

Chtěli bychom z aktivity Inovativní vzdělávání realizovat lyžařské kurzy, plavecké kurzy, lezecké kurzy, vodácké kurzy či jiné sportovní aktivity. Do jaké formy a tématu je možné je zařadit? Domníváme se, že takové kurzy spadají pod formu zážitková pedagogika. Z vypsaných témat se nám zdá nejvhodnější přírodovědné a technické vzdělávání nebo well-being a psychohygiena. Náplní takových aktivit by kromě sportování bylo také např. seznámení se s typem lyží, správnými vosky, vázáním jako téma přírodovědného a technického vzdělávání nebo např. záchrana a první pomoc, prevence utonutí apod. jako téma well-being a psychohygiena.

Do šablony Inovativní vzdělávání není možné vykazovat jakékoli aktivity, které jsou zaměřeny pouze na sport či sportovní aktivity pro děti/žáky/účastníky zájmového vzdělávání. Aktivita má ve své specifikaci v příloze č. 2 výzvy přesně dané formy realizace. Zážitková pedagogika je definována odlišně od sportovních aktivit: Jde o učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev. Je možné sportovní aktivity ale využít jako jeden z prostředků k dosažení cíle, tzn. např. vodácký kurz s biologickým/ekologickým zaměřením, kde cílem bude formou zážitkové pedagogiky přiblížit cílové skupině biologická/ekologická témata. Dalším důvodem je, že pro výše uvedené typy sportovních aktivit není v příloze č. 2 výzvy, kap. 4.1 zaměřeno žádné z témat.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.