FAQ

Chtěli bychom se zeptat na vykazování specifických datových položek u šablony Inovativní vzdělávání dětí/žáků/studentů. V souboru „Evidence 32 hodin“ uvádíme na listu Seznam účastníků všechny děti/žáky/studenty, kteří se aktivity zúčastnili a některým z nich jsme vyplnili oblast ohrožení školním neúspěchem. Na listu Přehled jsme zaznamenali pouze ty děti/žáky/studenty, kteří jsou ohrožení školním neúspěchem. Údaje do ISKP21+ jsme doplnili do ZoR dle záložky SDP. Při administrativní kontrole ZoR ze strany ŘO jsme byli vyzváni k doplnění údajů pro SDP za všechny děti/žáky/studenty, kteří se aktivity zúčastnili. Prosím o bližší vysvětlení důvodu.

Specifické datové položky jsou nástroj pro doplňkový sběr informací v MS2021+, kterým ŘO získává podrobnější informace o charakteru poskytnuté podpory. Způsob jejich vykazování je popsán v kap. 5.3 přílohy 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad.

Vykazování SDP je vázáno na realizaci některých šablon. V případě šablony Inovativní vzdělávání dětí/žáků/studentů se ve zprávě o realizaci vykazují témata a formy, kterými byla aktivita realizována. U tématu i formy se vyplňují počty všech dětí/žáků/studentů, kteří se aktivity zúčastnili a počet hodin, které byly danému tématu a dané formě věnovány. Prostřednictvím SDP se monitoruje míra ovlivnění dětí/žáků/studentů realizací projektu a z tohoto důvodu je nezbytné vykazovat do SDP všechny děti/žáky/studenty, nejen ty ohrožené školním neúspěchem.

V případě VOŠ se oblast ohrožení školním neúspěchem do výstupu aktivity neuvádí, aktivita je vykazována pro skupinu studentů, v níž bude podpořen minimálně jeden student minimálním počtem 32 hodin inovativního vzdělávání během jednoho školního roku.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.