Výběrové řízení na hodnotitele pro P1 OP JAK

Aktualizace dne 22. 9. 2022: Řídicí orgán informuje všechny zájemce o pozici hodnotitele OP JAK, že dle sdělení dodavatele systému je funkčnost registrace do IS KP21+ plně obnovena. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Termín pro registraci a podání žádosti o status hodnotitele v modulu Hodnotitel IS KP21+ je prodloužen do pátku 30. září 2022.


Aktualizace dne 15.9.2022: Řídicí orgán OP JAK informuje všechny zájemce o pozici externího hodnotitele pro P1 OP JAK, že aktuálně není možné z technických důvodů finalizovat žádost o status hodnotitele v IS KP21+. Dodavatel systému na odstranění problému intenzivně pracuje, jakmile bude funkčnost IS KP21+ plně obnovena, bude informace o této skutečnosti zveřejněna na webových stránkách OP JAK. Velmi se za vzniklou komplikaci omlouváme.

Termín pro registraci a podání žádosti o status hodnotitele v modulu Hodnotitel IS KP21+ je prodloužen do pátku 30. září 2022.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na potřebu doplnění Databáze hodnotitelů Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) zejména v oblastech uvedených níže vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce o pozici externího hodnotitele OP JAK pro hodnocení žádostí o podporu:

priority 1 Výzkum a vývoj

Hlavními tématy priority 1 jsou posílení strategické inteligence a kompetencí pro řízení politiky VaVaI a podpory inovačních ekosystémů na národní a regionální úrovni, posílení internacionalizace a rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací, posílení špičkových výzkumných týmů, posílení spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, posílení aplikovatelnosti výsledků VaVaI a posílení klíčové infrastruktury potřebné pro špičkový výzkum.

Preferované tematické obory:

 • OPJAK_1P_2P_2 Fyzika a matematika
 • OPJAK_1P_2P_3 Chemie
 • OPJAK_1P_2P_4 Vědy o zemi
 • OPJAK_1P_2P_5 Biovědy
 • OPJAK_1P_2P_6 Lékařské vědy
 • OPJAK_1P_2P_7 Zemědělství
 • OPJAK_1P_2P_8 Informatika
 • OPJAK_1P_2P_9 14 Stavebnictví

Podrobný seznam veškerých tematických oborů OP JAK je uveden v dokumentu Strom odborností a oborů OP JAK, viz příloha č. 1.

Náplň práce:

 • hodnocení projektů
 • účast na jednáních hodnoticích/výběrových/přezkumných komisí OP JAK
 • zpracování expertních posudků

Minimální obecné požadavky na hodnotitele:

 • trestní bezúhonnost, svéprávnost
 • znalost českého jazyka
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • minimálně 3 roky aktivní prokazatelné praxe či zkušeností v oblasti vysokého školství či výzkumu
 • minimálně 3 roky aktivní prokazatelné praxe či zkušeností ve zvoleném tematickém oboru/zvolených tematických oborech OP JAK
 • analytické myšlení a schopnost objektivního hodnocení
 • platný osobní kvalifikovaný certifikát (využití k elektronickému podpisu v IS KP21+)
 • připojení pro online práci v informačním systému

 Výhodou pro přihlášení do výběrového řízení je:

 • znalost anglického jazyka na úrovni minimálně C1
 • zkušenost s hodnocením projektů

Rámcové podmínky:

 • Práce bude vykonávána v rámci uzavřené DPP/DPČ, popř. Smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku (pouze u předem stanovených výzev)
 • Hodinová sazba je 500,- Kč
 • Časová dotace na hodnocení 1 projektu bude stanovena v rámci každé výzvy na základě předem stanovených kritérií (náročnost hodnocení, počet hodnoticích kritérií, rozsah projektů apod.)
 • Případné cestovní náhrady budou hrazeny pouze v případě účasti hodnotitele na výběrových/hodnoticích/přezkumných komisích (ubytování pouze při 2 a vícedenních jednáních)
 • Cestovní výdaje spojené s absolvováním specifického školení hodnotitelů na výzvu si hradí hodnotitel z vlastních prostředků

Požadované přílohy:

Strukturovaný životopis – musí obsahovat minimálně následující údaje: jméno, příjmení, titul, nejvyšší dosažené vzdělání, úroveň jazykových znalostí a veškerou dosavadní praxi, kontakt na osobu/osoby k prokázání 3 let praxe, informaci o dosavadních zkušenostech s hodnocením projektů (je-li relevantní) a další povinné náležitosti dle vzoru včetně elektronicky podepsaného čestného prohlášení.

Doporučujeme použít vzor strukturovaného životopisu (viz příloha č. 2).

Výpis z rejstříku trestů – originál dokumentu vygenerovaný z Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/podani/zadost-o-vypisy/seznam), nebo úředně ověřená kopie (originál výpisu z rejstříku trestů konvertovaný z listinné do elektronické podoby (tzv. autorizovaná konverze), tzn., že tento dokument musí obsahovat doložku o vidimaci.

Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – ve formě doložení prostá kopie.

Strom odborností a oborů OP JAK (s vyznačenými odbornostmi), viz příloha č. 1ve formátu MS Excel. Postup pro výběr odborností je uveden v dokumentu Průvodce registrací externích hodnotitelů do IS KP21+, kap. 3.1.3.1. Odbornosti (viz příloha č. 3).

Další informace:

Součástí výběrového řízení bude obecné školení OP JAK.

Pro úspěšné podání přihlášky do výběrového řízení je nutné:

Registrovat se do IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/ a následně jeho prostřednictvím vyplnit a podat žádost o status hodnotitele v modulu Hodnotitel IS KP21+ nejpozději do pátku 30. 9. 2022.

Podmínkou úspěšné registrace do IS KP21+ je, aby zájemce disponoval zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Přehled akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb pro jejich získání je možné nalézt na stránkách Ministerstva vnitra České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že se registrace skládá z více kroků včetně prodlev pro zaslání aktivačních kódů, důrazně doporučujeme zájemcům neponechávat registraci na poslední den výběrového řízení. Na dotazy, připomínky a případné problémy s registrací vznesené po ukončení výběrového řízení nebude brán zřetel.

Při registraci je nutné postupovat zejména dle dokumentu Průvodce registrací externích hodnotitelů do IS KP21+ a dalších dokumentů zveřejněných na webových stránkách OP JAK https://opjak.cz/kariera/.

Kontaktní adresy:

 

 

Pracovní nabídka

Termín pro podání přihlášky

30. 09. 2022