Výběrové řízení na hodnotitele pro P1 OP JAK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na potřebu doplnění Databáze hodnotitelů Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v oblastech uvedených níže vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce o pozici externího hodnotitele OP JAK pro hodnocení žádostí o podporu:

priority 1 Výzkum a vývoj

Hlavními tématy priority 1 jsou posílení strategické inteligence a kompetencí pro řízení politiky VaVaI a podpory inovačních ekosystémů na národní a regionální úrovni, posílení internacionalizace a rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací, posílení špičkových výzkumných týmů, posílení spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, posílení aplikovatelnosti výsledků VaVaI a posílení klíčové infrastruktury potřebné pro špičkový výzkum.

Preferované tematické obory, pro které je výběrové řízení vyhlášeno:

 • OPJAK_1P_2P_1.3     Archeologie, antropologie, etnologie
 • OPJAK_1P_2P_6.8    Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
 • OPJAK_1P_2P_6.12   Psychiatrie, sexuologie

Podrobný seznam veškerých tematických oborů OP JAK je uveden v dokumentu Strom odborností a oborů OP JAK.

Náplň práce:

 • hodnocení projektů
 • účast na jednáních hodnoticích/výběrových/přezkumných komisí OP JAK
 • zpracování expertních posudků

Minimální obecné požadavky na hodnotitele:

 • trestní bezúhonnost, svéprávnost
 • znalost českého jazyka
 • znalost anglického jazyka na úrovni minimálně C1 (posuzuje se dle subjektivní úrovně praktických znalostí)
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru)
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • minimálně 3 roky aktivní prokazatelné praxe či zkušeností v oblasti vysokého školství či výzkumu
 • minimálně 3 roky aktivní prokazatelné praxe či zkušeností v alespoň jednom z výše uvedených tematických oborů OP JAK
 • analytické myšlení a schopnost objektivního hodnocení
 • platný osobní kvalifikovaný certifikát (využití k elektronickému podpisu v IS KP21+)
 • připojení pro online práci v informačním systému
 • vyloučení střetu zájmů vůči žádostem o podporu předloženým do výzvy č. 02_22_008 Špičkový výzkum (hodnotitel nesmí být žádným způsobem zapojen do projektů předložených do této výzvy)

Výhodou pro přihlášení do výběrového řízení je:

 • zkušenost s hodnocením projektů

Rámcové podmínky:

 • Práce bude vykonávána v rámci uzavřené DPP/DPČ
 • Standardní hodinová sazba je 500,- Kč, u specifických výzev 1 000,- Kč
 • Časová dotace na hodnocení 1 projektu bude stanovena v rámci každé výzvy na základě předem stanovených kritérií (náročnost hodnocení, počet hodnoticích kritérií, rozsah projektů apod.), průměrná časová dotace je v rozmezí 10–25 h na hodnocení 1 projektu.
 • Případné cestovní náhrady budou hrazeny pouze v případě fyzické účasti hodnotitele na výběrových/hodnoticích/přezkumných komisích (ubytování pouze při 2 a vícedenních jednáních)
 • Cestovní výdaje spojené s absolvováním specifického školení hodnotitelů na výzvu si hradí hodnotitel z vlastních prostředků

Požadované přílohy:

Strukturovaný životopis – musí obsahovat minimálně následující údaje: jméno, příjmení, titul, nejvyšší dosažené vzdělání, úroveň jazykových znalostí a veškerou dosavadní praxi, kontakt na osobu/osoby k prokázání 3 let praxe, informaci o dosavadních zkušenostech s hodnocením projektů (je-li relevantní) a další povinné náležitosti dle vzoru včetně elektronicky podepsaného čestného prohlášení.

Doporučujeme použít vzor strukturovaného životopisu.

Výpis z rejstříku trestů – originál dokumentu vygenerovaný z Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/podani/zadost-o-vypisy/seznam), nebo úředně ověřená kopie (originál výpisu z rejstříku trestů konvertovaný z listinné do elektronické podoby (tzv. autorizovaná konverze), tzn., že tento dokument musí obsahovat doložku o vidimaci.

Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – ve formě doložení prostá kopie.

Strom odborností a oborů OP JAK (s vyznačenými odbornostmi) – ve formátu MS Excel. Postup pro výběr odborností je uveden v dokumentu Průvodce registrací externích hodnotitelů do IS KP21+, kap. 3.1.3.1. Odbornosti.

Další informace:

Před registrací do IS KP21+ a podáním přihlášky do výběrového řízení prosíme zájemce o vyplnění krátkého dotazníku, na základě kterého bude posouzen případný střet zájmů dle minimálních obecných požadavků výběrového řízení. Po vyplnění dotazníku bude zájemce kontaktován ze strany pracovníků ŘO OP JAK.  Vyplnění dotazníku nezabere více než 5 minut. Dotazník je dostupný na odkazu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=135f7NnpDEqXSHjM2-BV8e6OvkqXJYtIux8H32_klHVURFpCRkVETDRJVDk2SDdOSjcyMkNCWDJSUC4u

Pro úspěšné podání přihlášky do výběrového řízení je následně nutné:

Registrovat se do IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/ a následně jeho prostřednictvím vyplnit a podat žádost o status hodnotitele v modulu Hodnotitel IS KP21+ nejpozději do 31. 3. 2023.

Podmínkou úspěšné registrace do IS KP21+ je, aby zájemce disponoval zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Přehled akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb pro jejich získání je možné nalézt na stránkách Ministerstva vnitra České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx).

Součástí výběrového řízení bude obecné školení OP JAK.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává zájemcem poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že se registrace skládá z více kroků včetně prodlev pro zaslání aktivačních kódů, důrazně doporučujeme zájemcům neponechávat registraci na poslední den výběrového řízení. Na dotazy, připomínky a případné problémy s registrací vznesené po ukončení výběrového řízení nebude brán zřetel.

Při registraci je nutné postupovat zejména dle dokumentu Průvodce registrací externích hodnotitelů do IS KP21+ a dalších dokumentů zveřejněných na webových stránkách OP JAK https://opjak.cz/kariera/.

Kontaktní adresy:

Pracovní nabídka

Termín pro podání přihlášky

31. 03. 2023